Følg Tromsø – oppdrett i lukkede anlegg

I forrige uke vedtok Tromsø at all ny oppdrett skal være i lukkede anlegg. I dag ber Naturvernforbundet Regjeringen om å følge Tromsøs eksempel.

fisk dyr

På et møte i dag med fiskeriminister Harald Nesvik vil Naturvernforbundet legge fram fem krav til en bærekraftig oppdrettsnæring.

– Dagens oppdrettsnæring er ikke bærekraftig, og videre vekst er ikke forsvarlig med dagens økologiske fotavtrykk, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Hun mener regjeringen må se til Tromsø, hvor kommunestyret i forrige uke vedtok at det kun skal gis nye tillatelser til lukkede anlegg.

Dumping av giftige lusemidler, lakselus, rømminger, lekkasje av medisinfôr, spredning av mikroplast fra fôringsrør er noen eksempler på den massive påvirkningen oppdrett har på havets økosystemer.  

Her er Naturvernforbundets 5 krav for en mer bærekraftig oppdrettsnæring:

▪ Nye tillatelser til oppdrett kan kun gis for lukkede anlegg.

▪ Regjeringen må innføre et påbud om at 25 prosent av oppdrettsproduksjon foregår i lukkede anlegg innen 2022. På lengre sikt må all oppdrett i sjø foregå i lukkede anlegg.

▪ Lusemidler og andre kjemikalier, inkludert kitinhemmende lusemidler (teflubenzuron og diflubenzuron) som har skadelig effekt på andre marine organismer må forbys i åpne anlegg, og fiskeridirektoratet må gis sanksjonsmulighet overfor selskaper som bryter loven. Tømming av behandlingsvann med gift/legemidler må forbys i nærhet av gyteområder og må håndteres etter føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven.

▪ All oppdrettsfisk som er i åpne anlegg må dobbeltmerkes merkes innen 2020

▪ Trafikklyssystemets grenseverdier må senkes for dødelighet grunnet lakselus slik at gul status er forenelig med kvalitetsnormen for villaks, og det må innføre flere miljøindikatorer.