Frykter regjeringens oljesatsning

Naturvernforbundet frykter at regjeringens petroleumsmelding vil bane veien for mer oljeboring i sårbare havområder. – Så langt har den sittende regjeringen overkjørt 133 av de miljøfaglige etatenes råd om oljeboring, mens de bare har lyttet til 44 av dem, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

I dag la olje- og energiminister Ola Borten Moe fram den lenge varslede stortingsmeldingen om regjeringens framtidige oljepolitikk. Statsråden vektla at regjeringen ønsket å ekspandere oljeletingen lenger nord. En gjennomgang Naturvernforbundet har gjort viser at de rødgrønne i liten grad følger de rådene statens miljøfaglige etater gir når det kommer til oljeboring i sårbare havområder.
– Naturvernforbundet frykter at dagens oljemelding i praksis betyr at regjeringen fortsetter den miljøfiendtlige trenden de har startet med å overkjøre miljøfaglige advarsler mot oljeboring i sårbare områder, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Det er fast praksis at regjeringen ber om råd fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) og Direktoratet for Naturforvaltning (DN) før de inviterer oljeselskapene til å søke om letetillatelser i nye områder på norsk sokkel. Dette gjelder både i de ordinære tildelingsrundene som gjennomføres annet hvert år, og i de årlige tildelingsrundene for de såkalte forhåndsdefinerte områdene på norsk sokkel. Regjeringen unnlot imidlertid å innhente miljøråd fra fagetatene for 50 oljeblokker da de inviterte oljeindustrien til å søke om letetillatelser utenfor Helgeland tidligere i år.

Lite om klima

Da olje- og energiministeren la fram stortingsmeldingen uttalte han blant annet at; ”Verden trenger mer energi for å løfte millioner ut av fattigdom, Norge har både ressursene og kompetansen som skal til for å bidra til at dette skjer, og at det gjøres på en mest mulig miljøvennlig måte. Det er et ansvar jeg tar på alvor”.

Haltbrekken reagerer på det han mener er en svært sneversynt og klimafiendtlig holdning fra Borten Moe.
– Verdens fattige, de som i dag ikke har tilgang på strøm, er også de som rammes hardest av klimaendringene. Borten Moes løsning på energiutfordringen, fortsatt storsatsning på fossil energi som det nå legges opp til, er å gjøre de fattige en stor bjørnetjeneste, understreker Haltbrekken.
Den nye stortingsmeldingen om regjeringens oljepolitikk sier også lite konkret om hvordan oljeindustrien skal bidra til at klimamålene for petroleumssektoren som ble vedtatt i klimaforliket i 2008 blir oppnådd. Haltbrekken krever nå at regjeringen står fast på at målene skal oppfylles, og viser til at oljeindustrien en av de største klimaforurenserne i Norge.
– Oljemeldinga legger opp til økt utvinning av olje og gass og dermed økte klimautslipp. Dette gjør det svært vanskelig å oppfylle klimamålene våre, avslutter Haltbrekken.


For mer informasjon eller spørsmål kontakt:

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. 916 12 191
Elisabeth Sæther, rådgiver i Naturvernforbundet: 975 27 954