Full støtte til fiskeforbud

Fiskeriminister Harald T. Nesvik har i dag vedtatt fiskeforbud på kysttorsk fra Telemark til Svenskegrensa. – Det er synd at vi må sette inn så kraftfulle og dramatiske tiltak som å forby alt fiske, men dette er et helt nødvendig tiltak der fiskeriministeren har vår fulle støtte, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Dagens vedtak betyr at alt fiske etter torsk forbys innenfor grunnlinjen fra Telemark til svenskegrensa. I tillegg forbys fiske i 14 definerte gyteområder i perioden 1. januar til og med 30. april på strekningen fra Lindesnes til svenskegrensen. Det innføres også andre reguleringstiltak som vil kunne bidra positivt for kysttorskens overlevelse. Kysttorskens utvikling har vært særdeles trist og negativ de siste årene. Naturvernforbundet hilser alle tiltak som kan bidra til å redde kysttorsken velkommen.

– Fritidsfiske, men særlig et for hardt kommersielt fiske over lang tid har bidratt til alt for stor beskatning og kraftig reduksjon på bestanden av kysttorsk i hele Oslofjorden, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet. Han legger til at bifangst i forbindelse med reketråling et også er et problem.

Ålegressenger må gjenskapes
– Altfor mange leve-, oppvekst- og gyteområder blir ødelagt av bryggeanlegg, utbygging og annen arealødeleggelse. Ålegrasenger er svært viktige oppvekstområder for kysttorsk og annen fisk. Dette er en truet naturtype, og dessverre er svært mange ålegrasenger ødelagt. Trolig må det igangsettes restaureringsprosjekter for å gjenskape viktige ålegrasområder langs kysten, fortsetter Håpnes.

Mange steder har også sukkertareskogene blitt borte. De er også viktige leveområder for fisk.  I tillegg har grunne gyteområder ofte dårlig bunnvann, og mange områder er sterkt utsatt for lokal forurensing. Ikke minst har klimaendringene negativ påvirkning ved at vanntemperaturen øker.

– Vi vet at alle slike påvirkninger er kritiske for torsken, og vi etterlyser mer ambisiøse tiltak for å redusere presset fra disse faktorene. Særlig restaurering av ødelagte oppvekst- og gyteområder er tiltak vi savner, i tillegg til et krafttak mot forurensing og dårlig bunnvann i gyteområder. Her mener vi fiskeriministeren kunne vært mye mer ambisiøs på kysttorskens vegne, sier Arnodd Håpnes.

Bomskudd med mer skyting av sel
Fiskeriministeren øker også kvotene for skyting av steinkobbe. Denne selarten har hatt en bestandsøkning, men faglig sett vil skyting av litt mer sel ha svært liten eller ingen betydning på kysttorsken, fordi forskning viser at steinkobbe spiser veldig lite torsk.

– Klimaendringer, arealødeleggelse, forringelse av viktige leveområder og hardt fiske er langt mer alvorlige trusler mot torsken enn steinkobbe noen gang vil kunne bli. Dette er symbolpolitikk for å møte et påstått behov fra noen aktive fiskere og vil trolig i beste fall ha minimal biologisk virkning. Mer skyting av sel er et tiltak som ikke er basert på en kunnskapsbasert forvaltning. Fiskeforbudet vil ha mye mer direkte betydning og direkte virkning på kysttorsken, sier Håpnes.

Reguleringene trer i kraft 15.juni 2019 og tiltakene skal evalueres etter 3 år.

Les Regjeringens vedtak her.