Gjennombrudd i skogsaken? Naturvernforbundets lag inviteres med

Mer enn 90 % av hogstene i Norge gjennomføres med flatehogst og tilplanting av ny skog. Denne måten å drive skogbruk på er kommet under en stadig sterkere debatt, sist satt på spissen av EU-kommisjonen som sendte ut en ”prøveballong” med forslag om forbud mot flatehogst.

Som stor eksportør av tømmer og trelast vil standarden for godt skogbruk i EU nødvendigvis også påvirke norsk skogbruk. Fra Naturvernforbundets side har vi lenge gått inn for et mer naturnært skogbruk. Skogutvalget vil denne høsten sammen med aktive og engasjerte folk fra organisasjonen jobbe med en strategi for et mer bærekraftig skogbruk i Norge.

Boka «Nytt skogbruk!» er skrevet av lederen i Naturvernforbundets skogutvalg, Gjermund Andersen, og den gir god informasjon om alle de miljømessige og også økonomiske fordelene ved plukkhogst fremfor flatehogst. Det er informasjon om hvordan lønnsomhet i skogbruket kan opprett­holdes og i visse tilfeller også forbedres for skogeieren. 

– Større og mer økonomisk verdifulle trær kan lettere tas ut og gå til sagtømmer og man sparer store utgifter til foryngelse.

– Plukkhogd skog er også vesentlig mer stabil mot klima­endringene, og er ett av de viktigste klimatiltakene vi kan gjennomføre i skogen.

– Plukkhogstskog gir både større biologisk mangfold og bedre naturopplevelser. Alt i alt vil både skogeier og natur tjene på en omlegging.

Til tross for stor motstand fra deler av skognæringen, så opplever vi en voksende forståelse blant enkeltskogeiere for behovet for en omlegging i mer bærekraftig retning. 

Vi i Naturvernforbundet – og særlig fylkes- og lokallagene – kan ved å delta i diskusjonene bidra til en endring i skogforvaltningen i retning kontinuitetsskoger og plukkhogst. Ikke over alt og på en gang, men der hvor skogeieren finner det formålstjenelig.

For å gi fakta og argumentasjon til en styrket debatt om alternativt og mer naturvennlig skogbruk er det utviklet en studiesirkel til boka «Nytt skogbruk!», hvor det legges opp til læring og debatt om hvordan plukkhogst kan gagne både skogbruk og naturvern. Dere i lokal- og fylkeslagene oppfordres til å arrangere denne studiesirkelen – gjerne i samarbeid med det lokale skogeierlaget.

Studiesirkelen ligger til godkjenning av Studieforbundet Natur & Miljø, godkjenning er anbefalt av Naturvernforbundet sentralt. Den består av 8 timer fordelt på 4 kvelder, evt. supplert med en egen skogdag som avslutning.

For de av lokallagene som ikke har erfaring med studiesirkler, finnes det mer informasjon på Studieforbundet Natur & Miljø. Dere kan søke om godtgjørelse på kr 100,- per studietime.

Skogutvalget, sekretariatet og flere av lagene våre har flinke foredragsholdere som kan inviteres til å holde foredrag på åpne møter eller i mindre fora.

Gjermund Andersen bidrar ogs gjerne med foredrag på en skogkveld eller deltakelse på en skogdag i lokallagets regi. (Skogkveld kan gjerne arrangeres sammen med det lokale biblioteket.) Som leder av skogutvalget, kan han også bidra til diskusjon i lokallaget om hvordan dere kan engasjere dere i arbeidet med skogvern og bedre skogforvaltning.

Det anbefales sterkt å ta kontakt med det lokale skogeierlaget for å få med deltakere med praktisk erfaring. En omveltning kan ikke ventes fra toppen av næringen, men må komme fra grasrota/skogbunnen.

Andersen kan kontaktes på mobil 9522 6402, eller e-post: gjermund@noa.no.