Gledelig forslag om slankere hovedveier

Statens vegvesen foreslår at reglene for veibygging endres slik at det blir lettere å utbedre dagens veier framfor å bygge nye. Dette gjøres ved at fartsnivået senkes, og at veier med to og tre felt i større grad brukes framfor firefeltsveier.

Bygging av motorveiEspen Mills
Utbygging av motorvei E39 i Mandal. Foto: Espen Mills.

– Dette er gledelig og i stor grad i tråd med hva Naturvernforbundet har foreslått, påpeker Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Lavere fart gjør det lettere å tilpasse veien til terrenget, og samfunnet kan derfor spare mye natur og matjord, men også penger. Lavere fartsgrenser gir også lavere drivstofforbruk og bedre trafikksikkerhet.

I fjor hadde Naturvernforbundet en stor kampanje for å vise frem de enorme naturødeleggelsene som utbygging av nye motorveier fører til. Bilder og filmer av ødelagt natur på Agder, i Trøndelag og andre steder i landet ble delt hundretusenvis av ganger, og dette startet en stor debatt om hvor mye natur vi faktisk skal ofre på bilismens alter. Naturvernforbundet har også bidratt til å løfte debatten om motorveibygging, dels gjennom å sette søkelyset på store naturinngrep fra pågående og planlagte utbygginger og dels gjennom å komme med konkrete, faglige innspill til endringer.

– Regelverket vi har nå, er en konsekvens av at Fremskrittspartiet tok mer hensyn til ønskene om å kjøre fort framfor andre viktige samfunnshensyn. Forslaget fra Statens vegvesen tar mer hensyn til miljø, pengebruk, samfunnsøkonomi og trafikksikkerhet, påpeker Gulowsen.

– Det er imidlertid beklagelig at Statens vegvesen foreslår at den såkalte smale firefeltsveien fortsatt beholdes som en valgmulighet ved planlegging av nye veier. Vårt råd er at denne løsningen ikke videreføres med fartsgrense 110 km/t og heller ikke for de lavere trafikkmengdene (8000–15000 kjøretøy i døgnet), sier Gulowsen.

Statens vegvesen og Nye Veier har mange utbygginger på trappene. Spørsmålet blir hvordan disse planene påvirkes av Statens vegvesens forslag til regelendringer. Også Nye Veier må forholde seg til disse.

– Statens vegvesen peker på at et par at deres planer bør gjennomgås på nytt. Vi venter i spenning på hva Nye Veier vil gjøre, i og med at Nye Veier har mange planer om motorveier for høy fart, dels på strekninger med lav trafikk og med store inngrep i natur og matjord. Vi forventer at alle disse planene settes på vent og vurderes på nytt, understreker Gulowsen.

Gårsdagens budsjettforlik mellom Ap, Sp og SV har også med et punkt om veibygging. Stortinget ber der regjeringen fremme forslag om hvordan store prosjekter kan nedskaleres for å spare natur, matjord og kostnader og gi rom for en sterkere satsing på vedlikehold og oppgradering av eksisterende samferdselsinfrastruktur.

– Dagens forslag fra Statens vegvesen gir et godt grunnlag for regjeringen til å fremme forslag til endringene i veiprosjekter som er under planlegging. Da bør man droppe Hordfast og Møreaksen og heller utbedre dagens veier, nedskalere planene for E18/E39 i Agder og Rogaland og E6 i Trøndelag samt legge bort ideen om å bygge motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat, avslutter Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.