Gledelig med reduserte utslipp – men langt fra mål

I dag presenterte regjeringen, med samarbeidspartnerne, nye framskrivninger av klimagassutslippene frem mot 2020 og 2030. – Det er gledelig at utslippene ser ut til å reduseres de neste årene, men det skulle bare mangle. Vi er fortsatt langt fra målet som er satt for 2020 gjennom klimaforliket. Dette er ikke en styrking av klimaforliket, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Pressemelding fra Naturvernforbundet 29.3.17 

Klimatallene som regjeringen presenterte legger opp til en reduksjon i utslippene på 3 millioner tonn sammenlignet med 2015-nivå innen 2020. Dette betyr at man med dagens virkemiddelbruk vil være mellom 3,2-5,2 millioner tonn CO2 fra å nå klimaforlikets mål om utslippsreduksjoner innen 2020 (se mer om klimamålet for 2020 nederst). 

Regjeringens prognoser

– Tallene som presenteres i dag er positive fordi de viser at en trend med økte utslipp er i ferd med å snu. Samtidig er vi bekymret for at regjeringens massive investeringer i store motorveier og deres ustanselige higen etter mer olje og gass vil føre til at disse prognosene ikke nås, sier Lundberg.  

Norge henger bakpå

Mens de norske utslippene har økt med over 4 prosent siden 1990, har våre svenske naboer redusert sine utslipp med 25 prosent.  

– Dette viser at vi henger bakpå, og trenger langt kraftigere virkemidler for å kutte utslippene, sier Lundberg.  

Prognosene for utslippene i 2030 viser at utslippene da vil være 48,3 millioner tonn CO2 som ikke er i nærheten av det som er nødvendig.

– Det som regjeringen og samarbeidspartiene har lagt frem i dag er prognoser for utslippene. Det betyr at regjeringen må forsterke innsatsen for at utslippene faktisk skal gå ned. Det må settes i gang nye tiltak som tetter det siste gapet mot 2020 og ikke minst sørger for at vi kan nå målene for 2030 og bli et lavutslippssamfunn, sier Lundberg.   

– Regjeringens løsning for å få ned utslippene med biodrivstoff er svært omstridt. Når vi skal kutte klimagassutslippene må vi velge løsninger som ikke går på bekostning av viktige naturverdier og fører til problemer i andre land, sier Lundberg. 

– Utslippskuttene som tidligere er lagt frem er ikke det vi trenger for å skape et lavutslippssamfunn. For de millioner som allerede rammes av klimaendringer og neste generasjoner, er ikke dette noe å juble for, sier Lundberg.                 

Hva er Norges klimamål?
Klimamålet for 2020 som Norge tidligere har fastsatt gjennom klimaforliket legger opp at de norske utslippene skal være mellom 46,6 og 48,6 millioner tonn innen 2020. Sammenlignet med utslippstallene for 2015, innebærer dette en reduksjon på 5,3–7,3 millioner tonn CO2 fra 2015-2020. Tallene ble justert opp fra 45-47 millioner tonn CO2 i 2015 etter nye retningslinjer fra FN.

For 2030 har Norge et felles mål med EU om 40 prosent reduksjon i utslippene. For ikke-kvotepliktig sektor, altså bygg, transport, jordbruk og avfallshåndtering, er det ventet at målet blir 40 prosent reduksjon i 2030 (sammenliknet med 2005).