Gode miljøgrep fra Venstre

– Venstres alternative budsjett inneholder mange gode grep for natur og miljø. Økte miljøavgifter og mer penger til klimatiltak og naturbevaring må til, for at statsbudsjettet skal få et grønt preg, påpeker Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Regjeringens forslag til statsbudsjett var et særdeles svakt utgangspunkt for å innfri Norges forpliktelser om å kutte klimagassutslipp og stoppe utryddelsen av planter og dyr.

– Nå gjelder det at Venstre får gjennomslag for det aller meste av sine miljøforslag i statsbudsjetter. Dersom dette ikke skjer, vil vi få et grått statsbudsjett som ikke ansvarlige og framsynte politikere kan stille seg bak, sier Ask Lundberg.

– Det er bra Venstre vil øke CO2– og veibruksavgiftene, men partiet er beskjedne i sine krav. CO2-avgiftene bør økes ytterligere, for å få til rask omstilling av næringsliv og samfunn. De store helse- og miljøulempene som dieselkjøretøy bidrar med, tilsier også at veibruksavgiften på diesel må opp betydelig, og mer enn hva Venstre foreslår, påpeker Ask Lundberg.

– Det er flott at Venstre vil gi mer penger til klimatiltak i kommunene, til tiltak som gir folk mer energieffektive bygg og til kollektivtransport, jernbanevedlikehold og mer gang- og sykkelveier. Regjeringens forslag om å kutte i flere av disse postene er uforståelige, når det er stor enighet om at vi må få flere til å gå sykle og reise kollektivt, forteller Ask Lundberg.

– Ekstra bra er det at Venstre nå også kutter i de store bevilgningene til utbygging av motorveier, som gir mer trafikk, ødelegger natur og beslaglegger verdifull matjord. Venstre foreslår også at bevilgningene til petroleumsforskning reduseres. Det er helt nødvendig. Å forsker mer på noe vi må og vil bli mindre avhengige av, er ikke framsynt politikk, understreker Ask Lundberg.

Regjeringens forslag til statsbudsjett går hardt ut over naturvernet i Norge, til tross for våre internasjonale forpliktelser om å ta vare på artsmangfoldet og Stortingets vedtak om at skogvernet skal økes.

– Venstre foreslår å øke skogvernet betydelig. Skogvern er viktig for både klima og mangfoldet av planter og dyr. Det er også flott at Venstre vil kutte i subsidiene til skogsveibygging, da slike veier ødelegger natur og legger til rette for hogst i verdifulle områder. At Venstre også foreslår å stanse regjeringens forslag om å kutte bevilgningene til Miljødirektoratet betydelig, fortjener ros. Det gjør også forslaget om å innføre en ny avgift på dumping av gruveavfall, påpeker Ask Lundberg.

Venstre vil satse mye på økt bruk og produksjon av biodrivstoff.

– Her mener vi Venstre går for fort fram. Økt bruk av biodrivstoff reiser mange spørsmål. Mye tyder på at økt bruk av dette nå vil gi økte klimagassutslipp og kan ødelegge verdifull natur. Fokuset på biodrivstoff må tones ned. Derimot er det bra at Venstre vil fremme elektrisk drevne transportløsninger og mer effektiv bruk av energien i flere sektorer, avslutter Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.