Grønne skatter og omprioriteringer

Regjeringen må i statsbudsjettet for 2015 komme med den forsterka miljøpolitikken den har lovet oss gjennom regjeringsplattformen. Klimatrusselen er større en noen gang, og utryddelsen av planter og dyr skjer i et rekordraskt tempo.

Naturvernforbundets viktigste krav er:

  • Gi oss et grønt skatteskifte. Gjør det dyrt å forurense, enklere å leve miljøvennlig
  • Ta vare på karbonet som er lagret i norske skoger og vern om de utryddningstruede plante og dyreartene som lever der gjennom en norsk nasjonal «skogmilliard»
  • Viderefør regnskogmilliardene, og bidra til det grønne klimafondet som skal gi viktig klimastøtte til utviklingslandene
  • Vi mangler kunnskap om naturen. Øk kunnskap om norske naturverdier ved å trappe opp kartleggingsarbeidet
  • Vri investeringene fra motorveg til jernbane

Regjeringsplattformen inneholder et punkt om at det skal settes ned en ny grønn skattekommisjon, som skal fremme forslag om grønne skatteskift for å bidra til å nå målene i klimaforliket.

– Dette er viktig for å innfri klimaforliket samt Norges forpliktelser i henhold til konvensjonen om biologisk mangfold (CBD). Endringene i statsbudsjettet for 2014 var små, men positive skritt i riktig retning. Budsjettet for neste år må ta nye skritt i riktig retning, blant annet gjennom å øke avgiftene på forurensning og kutte naturskadelige subsidier. Dette gir igjen rom til å øke subsidiene til folk som ønsker å gjennomføre energisparingstiltak, påpeker Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet er opptatt av at skogvernet må økes til én milliard kroner årlig, både for å ta vare på naturverdiene og for å sikre de viktige karbonlagrene som norsk skog representerer. Organisasjonen tar også til orde for et kraftig løft i arbeidet med å kartlegge verdiene i norsk natur.

– Klima- og miljøminister Tine Sundtoft må fortsette det gode arbeidet hennes forgjenger gjorde for skogvernet, og hun får nå en sjanse til å bli den ministeren som fikk fart på og kanskje fullført arbeidet med å kartfeste Norges viktige naturverdier, understreker Haltbrekken.

De såkalte regnskogmilliardene som Norge har bidratt med de siste åra, har vært et viktig globalt bidrag til utslippskutt og bevaring av naturmangfold.

– Det er bra at Stortinget har vedtatt å videreføre denne innsatsen, og vi forventer at beløpet opprettholdes på dagens nivå, sier Haltbrekken. I tillegg må Norge bidra med penger til klimafondet som skal finansiere klimatiltak i fattige land.

Stortinget har gjennom klimaforliket vedtatt at personbiltrafikken i storbyområdene ikke skal vokse. Likevel skal det brukes rekord mye penger på veiutbygging, deriblant på store motorveier. Samtidig sliter jernbanen med manglende vedlikehold og gamle og svingete baner som gjør at toget ikke greier å konkurrere med bil og fly.

– Vi forventer at regjeringen øker vedlikeholdsinnsatsen på jernbanen opp til faglig anbefalt nivå. Økt vedlikehold og større investeringer i jernbanen må gå på bekostning av de store motorveiutbyggingene, som både skaper mer biltrafikk og er en stor trussel mot natur og matjord, avslutter Lars Haltbrekken.