– Gruvedrift må være miljøforsvarlig

Norge kan stå foran en ny gigantisk satsing på gruvevirksomhet. – Det er fullt mulig å ha gruvevirksomhet i Norge uten å dumpe store mengder avfall i norske fjorder som kan ødelegge mye av livet på fjordbunnen, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Anne-Line Thingnes Førsund

Flere av våre mest verdifulle fjorder står i fare på grunn av gruvedrift. Både i Sogn og Fjordane og flere steder i Finnmark er det planer om utvinning av mineraler og dumping av avfall i fjorden.
– Sjødeponi hvor man dumper avfall og masser fra gruvene utgjør en stor trussel mot livet på bunnen. Det er dessverre slik at holdningen “ute av syne ute av sinn” går utover noen av våre viktigste økosystemer. Det utrolig viktig at vi stokker beina rett og gjør dette på en miljøforsvarlig måte, sier Lars Haltbrekken.

Naturvernforbundet har sammen med Fiskarlaget og Havforskningsinstituttet engasjert seg og påpekt de negative konsekvensene sjødeponi kan ha.

Trond Giske uttalte seg på Dagsrevyen i går  om norsk gruvevirksomhet og åpnet for sjødeponi.
 – Vi frykter at bruk av sjødeponi vil ødelegge store deler av livet på bunnen av norske fjorder og være til stor skade for fiskeriene, sier Lars Haltbrekken. 

I Førdefjorden planlegger Nordic mining å dumpe masser fra Engebøfjellet, noe som kan gjøre de delene av fjorden som berøres bli død i 40 – 50 år. I Bøkfjorden i Finnmark har også Naturvernforbundet lokalt engasjert seg for å hindre dumping av miljøgifter og masser i fjorden.

Norge alene om sjødeponi
Internasjonalt er det økende motstand mot sjødeponi. Store land som Kina, Australia, USA, Brasil og Canada har forbud mot sjødeponi, og EU-parlamentet vedtok en resolusjon mot sjødeponi i 2004. FNs miljøorganisasjon arbeider for stans i utslepp av gruveavfall fra land, og i dag er det bare Noreg, Papua New Guinea, Tyrkia, Indonesia og Filippinene som bruker sjødeponi.

Norge er i dag et av kun fem land som bruker sjøen som avfallsplass for gruveindustrien. Internasjonalt er det et betydelig arbeid for å redusere avfallsmengden og få en forsvarlig behandling av det i stedet for å kaste det på havbunnen, sier Haltbrekken.

Naturvernforbundet krever at regjeringa innfører et generelt forbud mot nye sjødeponi av gruveavgang og avslutter eksisterende deponi. Samtidig må det bli stilt forpliktende krav om sterk reduksjon av avfallsmengden fra gruver