Gruveselskapets avfallsplan står til stryk

Nordic Rutiles plan for avfallet fra gruvedrift ved Førdefjorden er så full av mangler at den ikke kan godkjennes. Det skriver Naturvernforbundet og Natur og Ungdom i en høring til Miljødirektoratet. – Dette står til stryk, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

En dykker som utforsker havet

Førdefjorden er en ren fjord med et rikt plante- og dyreliv. Dumping av gruveavfall vil ramme livet i fjorden. Foto: ErlingSvensen.

– Gruveselskapets plan viser tydelig hvorfor de ikke må få lov til å starte gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Nordic Rutile har ikke forstått at avfall er en ressurs og at naturen ikke kan brukes som avfallsplass, sier Gulowsen.

Ifølge gjeldende lover, avfallsforskriften og EUs mineralavfallsdirektiv skal det lages en plan for håndtering av avfall fra gruvedrift. Målet er å redusere avfallsmengden til et minimum, hindre skade på miljøet og sikre at ressurser ikke går til spille. Naturvernforbundet mener at Nordic Rutiles plan for avfallshåndtering ikke gjør noen av delene.

– Gruveselskapet har misforstått hva en avfallshåndteringsplan er. I stedet for å vise hvordan massene kan brukes og lagres på en måte som ikke skader miljøet, har de bare levert en beskrivelse av avfallet som oppstår i utvinningen. Dette er rett og slett ikke bra nok. Derfor bør ikke planen godkjennes av Miljødirektoratet, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Nordic Rutile har planer om å utvinne rutil fra dagbrudd i Engebøfjellet og deponere gruveavfallet i Førdefjorden. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom understreker at gruveselskapet i sin plan ikke har vurdert andre måter å utvinne på eller alternativer til sjødeponi.

De to organisasjonene henviser også til kravene næringsminister Jan Christian Vestre la fram i mai, da han svarte på spørsmål om saken i Stortingets spørretime. Næringsministeren sa at «andelen overskuddsmasser skal minimeres i alle prosesser, slik at behovet for deponering blir minst mulig, basert på beste tilgjengelige teknologi og beste tilgjengelige drifts- og deponeringsmetoder.»

Avfallshåndteringsplanen til Nordic Rutile er nå ute på høring, og det er ikke bare miljøorganisasjonene som påpeker mangler. Også Havforskningsinstituttet er kritiske. Havforskerne minner om konsekvensene utslipp av finmalt stein og giftige kjemikalier vil ha på livet i Førdefjorden og lister opp en lang rekke mangler i planen. Blant annet er det ikke tatt hensyn til mulige utslipp av mikroplast eller håndtering av borevann. I tillegg er hverken avfallsmassene eller håndteringen av dem godt nok beskrevet. Instituttet etterlyser også en plan for alternativ bruk av gruveavfallet med sirkulær økonomi som målsetning.

– Vi kan ikke se at denne avfallshåndteringsplanen etterkommer Vestres klare forventninger til selskapet, konkluderer organisasjonene.

I sommer bestemte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom seg for å ta Førdefjord-saken til retten. De to organisasjonene mener at Klima- og miljødepartementets tillatelse til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er et klart brudd med forurensningsloven og EUs mineralavfallsdirektiv. Ifølge lovverket skal det lages plan for tilstrekkelig avfallshåndtering, og minimering av avfall skal være en integrert del av prosessen. Da utslippstillatelsen ble gitt i 2015 forelå det ingen slik plan. Det var først etter at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom sendte varsel om søksmål til Klima- og miljødepartementet i mai i år at Miljødirektoratet bestilte planen fra gruveselskapet. Planen ble levert 5. juli og er nå til offentlig høring.

Advokatfirmaet CMS Kluge arbeider nå med en stevning, og saken vil trolig komme til behandling i Oslo tingrett i løpet av 2023.