– Hårreisende jakt på ulvefamilier

Rovviltnemndene vedtok i dag å skyte ulver i tre ulvefamilier inne i ulvesonen. Blant ulvene som skal skytes er Rømskogflokken, som delvis lever i Sverige. Tidligere denne uken avviste svenske myndigheter jakt på denne flokken. – Det er hårreisende at man nå vil gå inn i ulvesonen og skyte så mange ulver. Vedtaket om å skyte Rømskogflokken er en ren provokasjon. Ulvebestanden er nå så svak at vi ikke har en eneste ulvefamilie å miste, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

ulv

Naturvernforbundet gjør det klart at dagens vedtak om å skyte familiegruppene i Letjenna, Mangen og Rømskog vil bli påklaget. Det er hverken faglig eller juridisk grunnlag for å skyte etablerte og forutsigbare ulvefamilier inne i ulvesonen. Den norske ulvebestanden har gått tilbake, og dagens vedtak er svært negativt for den videre utviklingen til hele den norsk-svenske ulvebestanden

Tidligere denne uken avviste det svenske Naturvårdsverket en forespørsel fra nemndene om å skyte Rømskogflokken. Denne familiegruppen lever på begge sider av grensen. Det betyr at vi deler forvaltningen med vårt naboland i øst.

– Det er svært alvorlig at de vedtar skyting av grenseflokk når svenskene så tydelig har advart mot dette. Dette fører landene fjernere fra å få til en felles forvaltning, og det er en sterk provokasjon mot svenske myndigheter og svensk forvaltning, sier Håpnes.

I tillegg til de tre ulvefamiliene har nemndene tidligere bestemt at det skal skytes 12 ulver utenfor ulvesonen. Det er flere dyr enn det er som er registeret i dette området. Den norske rovdyrforvaltningen vil ramme den svenske delen av ulvebestanden.

– Vedtaket vil sterkt bidra til å redusere svenskenes muligheter til å oppnå sin målsetting om å bygge opp ulvebestanden. Grunnen er at valper fra helnorske revir i stor grad vandrer til Sverige og er et viktig bidrag til den svenske ulvebestanden. Hver eneste skutte helnorske ulvevalp vil underminere svensk ulvepolitikk, sier Håpnes.

Naturvernforbundet mener at dagens vedtak er i strid med Stortingets rovdyrforlik.

– Det er ufattelig trist at vår ulveforvaltning ignorerer Stortingets vedtatte mål om at rovdyra skal forvaltes på en bærekraftig måte, sier Håpnes.

Ifølge rovdyrforliket skal forvaltningen gjøres på et kunnskapsbasert grunnlag. Norge er forpliktet til å forvalte ulvene på en økologisk forsvarlig måte av naturmangfoldloven, Bernkonvensjonen og forpliktelser i Konvensjonen for biologisk mangfold (CBD). De norske ulvene er kategorisert som kritisk truet på Artsdatabankens rødliste. Ulvene i Norge er også fredet.

Fakta om ulven i Norge
▪ Rømskogflokken. Grenseflokk, minst 6 dyr registrert på viltkamera i sommer
▪ Letjennaflokken. Helnorsk flokk, trolig 8 dyr i år.
▪ Mangenflokken. Helnorsk flokk, trolig 4 dyr.
▪ Det er per i dag 40 registrerte ulver i Norge. Dette gjelder individer som er DNA-registrert i perioden mai-september 2019, dvs etter vinterens totalregistrering av ulv.
▪ Ulven er en kritisk truet art i Norge (Norks rødliste 2015)
▪ Ulven er fredet av Kongen i statsråd.