Helt feil med nok en oljeutlysning

Naturvernforbundet reagerer på at det lyses ut 36 nye oljeblokker. Det er på tide at Norge bremser oljepolitikken, avvikler TFO og heller satser på bærekraftige næringer.

Øyvind Knoph Askeland/Norsk olje og gass

I dag valgte regjeringen å lyse ut 36 nye oljeblokker vest i Norskehavet gjennom TFO 2020, ordningen for såkalt modne områder på norsk sokkel.

– Dette er ikke tiden for å lyse ut nye oljeblokker. Det haster stadig mer å kutte klimagassutslipp dersom vi skal unngå farlige klimaendringer. Det vi trenger nå er godt lederskap som kan bidra til omstilling og grønne arbeidsplasser. I stedet låser regjeringen Norge til høye klimagassutslipp og en næring som ikke er liv laga for framtida. Det er farlig og uansvarlig, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

TFO 2020 er det første forslaget til utvidelse på mange år som ikke overlapper med eksisterende særlig verdifulle og sårbare områder (SVO). To av blokkene (6200/6 og 6200/3) overlapper imidlertid med forslaget til nye grenser for det særlig verdifulle og sårbare området Eggakanten. Forslaget til nye grenser for SVO Eggakanten er basert på det nye, oppdaterte faggrunnlaget i forbindelse med revideringen av de norske havområdene (Meld. St. 20 (2019–2020)).

– Vi synes det er nedslående at regjeringen heller ikke i denne runden legger oppdatert kunnskap til grunn og tar hensyn til naturverdiene når de lyser ut oljeblokker. Dessverre er vi ikke spesielt overrasket. Dette er en videreføring av en lang og trist tradisjon med å overkjøre miljøfaglige råd, slik vi også har sett i forbindelse med iskantsonen, konstaterer Ask Lundberg.