Historisk ansvar for klimaproblemet

Den siste dagen av klimaforhandlingene i Bonn har vært dominert av diskusjoner om hvordan man skal forholde seg til det historiske ansvaret de enkelte landene har for klimaendringene. De industrialiserte landene har stått for rundt tre firedeler av alle klimagassutslipp så langt. Utviklingslandene mener det må bety større utslippskutt for rike land i framtiden.

I dag, torsdag 4. juni, ble det avholdt en såkalt teknisk briefing om historisk ansvar i Bonn. En rekke forskere og eksperter la fram sitt syn på hvordan ansvaret for å ha skapt dagens klimaproblem fordeler seg mellom de enkelte landene. Det er full enighet om at de rike landene har hovedansvaret for klimaproblemet. Spørsmålet er hvilke konsekvenser det skal få for dagens forhandlinger.

Bolivia har introdusert begrepet «klimagjeld» i forhandlingene. De viser til at rike land så langt har brukt langt mer av atmosfæren enn innbyggertallet i disse landene skulle tilsi, og at det dermed blir mindre atmosfærisk rom igjen for utviklingslandenes klimagassutslipp. For å betale tilbake klimagjelden mener Bolivia at rike land må påta seg ekstremt kraftige utslippsforpliktelser framover, i tillegg til å erstatte skadene klimaendringene medfører gjennom å finansiere tilpasningstiltak i fattige land.

De rike landene har stort sett avvist å basere framtidige utslippsforpliktelser på historisk ansvar, selv om enkelte av dem, som for eksempel EU, har erkjent at det historiske ansvaret bør være en av faktorene man ser på når man diskuterer forpliktelser. USA og Australia var i dagens diskusjoner mest opptatt av mulige framtidige utslipp, som vil legge en langt større del av ansvaret for utslippskutt på Kina og andre raskt voksende økonomier.

Ideen om å basere utslippsforpliktelser på historisk ansvar er ikke ny i klimaforhandlingene. I forhandlingene om Kyoto-avtalen la Brasil fram et forslag om dette. Det brasilianske forslaget har blitt diskutert i mange år, og en rekke tekniske sider ved spørsmålet om historisk ansvar har blitt undersøkt og forsket på. Nyere forslag til hvordan ansvaret for utslippsreduksjoner kan fordeles bruker ofte en kombinasjon av historisk ansvar og andre faktorer, som økonomisk bidragsevne. Dette gjelder for eksempel konseptet «Greenhouse Development Rights».

Uansett om de videre forhandlingene om utslippsmål for rike land baseres på historisk ansvar eller på andre faktorer, vil det være stor avstand mellom hva de rike landene så langt har lagt på bordet av løfter, og hva FNs klimapanel anbefaler av utslippsreduksjoner. Utviklingslandene har så langt ikke blitt mildere i sine krav om kraftige utslippskutt i rike land fram mot 2020.