Hva mener Naturvernforbundet?

For Naturvernforbundet er det viktig at klimameldingen sørger for å stramme til overfor de største forurenserne. I tillegg må klimameldingen inneholde en klimapakke til folket som gjør det mulig å leve miljøvenlig. Det betyr bl.a. satsing på kollektivtrafikk og energisparing.

Mer konkret krever vi at:

· Klimameldingen må komme med tiltakene og virkemidlene som gjør det mulig å redusere de norske utslippene av klimagasser med minimum 14 millioner tonn CO2 i 2020 i forhold til referansebanen.

· De sektorvise utslippsgrensene som ble etablert i forrige klimamelding, må være førende. Hver sektor må ta ansvar, og klimameldingen må synliggjøre hvordan sektormålene skal nås.

· Utslippene og utvinningstempoet i olje- og gassindustrien, Norges største forurenser, må reduseres kraftig.

· CO2-avgiften må økes betydelig og bidra til utslippsreduksjoner fra transport, oppvarming og olje- og gassindustrien. Den økte avgiften fra petroleumssektoren bør gå inn i et klimafond som finansierer utslippsreduserende tiltak i norsk industri.

· Det bygges ut høyhastighets-dobbeltspor i intercity-trianglet og høyhastighetsbaner for person- og godstransport mellom landsdelene i Sør-Norge.

· Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk må økes til 1 milliard nå og på sikt til 3–4 mrd. kroner årlig i tillegg til statlige bidrag til drift av kollektivtransporten.

· Det tilbys gratis energirådgivning i alle norske kommuner og støtten til redusert energibruk blir minst like høy som støtten til produksjon.

· Norge må fortsette sin internasjonale innsats, blant annet på skog- og energiområdet. Norske bidrag til disse utslippsreduksjonene må komme i tillegg til Norges egne utslippsmål, og regjeringen må gjennom klimaforhandlingene arbeide for at rike lands finansiering av klimatiltak i utviklingsland ikke skal gi rett til økte utslipp på hjemmebane.

Naturvernforbundets krav til klimameldingen