Ingen vindkraft på Siragrunnen!

Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk forening, WWF og SABIMA er svært glade for regjeringens beslutning om å ikke tillate utbygging av et vindkraftverk på Siragrunnen utenfor kysten av Rogaland og Vest-Agder. Siragrunnen er et av de viktigste områdene for trekkfugler som kommer til Norge hvert eneste år, et vindkraftanlegg her kunne fått store negative konsekvenser.

Siragrunnen kan sammenlignes med Sinsenkrysset, Norges mest trafikkerte veikryss. Dette er trekkfuglenes motorvei, deres overlegent viktigste korridor. Det unike med Siragrunnen er at her møtes trekkruter til både sjøfugl, landfugl og våtmarksfugl. På grunn av den bratte klippekysten tvinges fuglene til å fly gjennom en smal korridor rett gjennom området hvor vindkraftanlegget skulle plasseres.

– Fuglene har brukt kysten langs Siragrunnen som navigasjonspunkt i tusener av år. Med dagens vedtak kan det heldigvis fortsette slik sier Kjetil Solbakken, generalsekretær i Norsk ornitologisk forening.

Norske sjøfugler er i tilbakegang og selv om vindkraft ikke har vært noen hovedårsak til det har det vært viktig å unngå nye hindre for sjøfuglene. Den ferske Rødlista 2015, som er en oversikt over arter som kan ha en risiko fro å du dø ut fra Norge, viser at hele 42 av fugleartene som har hatt kraftig bestandsnedgang flyr forbi Siragrunnen. 

– Økt dødelighet på arter som allerede trues av utryddelse og har lav reproduksjon, vil ikke bare ramme noen individer, men true hele bestander, sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Organisasjonene mener satsing på offshore vindkraft er viktig, men det må gjøres på steder hvor konfliktene med fugl og fiske er betydelig mindre.

– Vi ønsker en satsing på offshore vindkraft, men Siragrunnen var det mest konfliktfylte stedet å legge et slikt anlegg sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF. 

Dette er Siragrunnen

Siragrunnen ligger midt i knutepunktet på den viktigste ruta for trekkfuglene våre, på vei fra sør til nord, i en oase i havet med rev, tareskog oppvekstområder for fisk og et mylder av liv uten like, er det foreslått  å plassere 40 vindturbiner. Et verre sted for et vindkraftanlegg finnes knapt i Norge.

Havgul Clean Energy ønsker å bygge et vindkraftverk på Siragrunnen, dette er et svært kontroversielt prosjekt da dette er Norges viktigste trekk-korridor for fugl, og et vindkraftverk her vil kunne påvirke mange av trekkfuglene våre negativt. I tillegg er Siragrunnen et unikt marint gruntvannsområde som er viktig oppvekstområde for fisk, hummer og mange arter i havet. Nå ligger prosjektet på Olje- og energiminister Tord Lien sitt bord, etter at Havgul påklaget Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt opprinnelige avslag. NVE skriver i sitt avslag at «de viktigste negative virkningene er etter NVEs vurdering knyttet til fugl, fisk og landskap, og usikkerhet om virkninger er et viktig grunnlag for denne vurderingen.»

Ti grunner til at vindkraft på Siragrunnen er en dårlig ide

All energiproduksjon har naturkonsekvenser, men konfliktnivået på Siragrunnen ligger øverst på skalaen. Det er svært viktig med bærekraftig planlegging, der man unngår å plassere vindkraftanlegg der konflikten og kollisjonsrisikoen er størst, slik Siragrunnen er et åpenbart eksempel på.

Fakta om vindkraftprosjektet

Siragrunnen ligger på fylkesgrensa mellom Rogaland og Vest-Agder i Sokndal og Flekkefjord kommune. Her ønsker Havgul å bygge om lag 40 vindturbiner på ca. 150 meter i et 40,5 km2 grunt sjøområde med dybder fra ca. 10 til ca. 45 m. Det planlegges å legge 35 km med kabler i sjøbunnen.

Fuglenes motorvei

De enorme mengdene med trekkfugl over Siragrunnen ble man først klar over på 1980-tallet. Vi vet i dag at Siragrunnen er den overlegent viktigste trekk-korridoren inn og ut fra Norge, med trekkende fugler året rundt. Her trekker sjøfugl, landfugl og rovfugl, og korridoren samler opp fugler fra flere trekkruter, noe som er helt unikt. Fugletrekket forbi har trolig vært her siden siste istid, om lag 8-10.000 år.

Hele 150 fuglearter flyr forbi Siragrunnen. Den nye rødlista for truede arter som kom vinteren 2015 viser at hele 42 av fugleartene som flyr forbi Siragrunnen nå er på den nye Rødlista (tidligere var det 35).  Antall fugler som er blitt kritisk og sterkt truet har økt fra 3 til 9: Alke, lomvi, vipe, brushane, krykkje, hettemåke, makrellterne, fiskemåke, sjøorre og havhest er eksempler på trua fuglearter som kan bli rammet. I tillegg flyr hoveddelen av Svalbardbestanden av ringgås, med mindre enn 10.000 individer forbi Siragrunnen – en art Norge har et internasjonalt forvaltningsansvar for. Situasjonen globalt ser dessverre ikke lysere ut. Verdens sjøfuglbestander har gått ned med 70% siden 1950 og Europa har de siste tretti åra mistet 421 millioner hekkefugler. 

Marint eldorado

Siragrunnen er et viktig gyte- og leveområde, særlig for sild, torsk og andre fiskearter. Dette er et grunt marint økosystem og viktige bløtbunnsområder for mange marine organismer. En tilsvarende grunne og fiskebanke finnes ikke mellom svenskegrensa og Stadt. Siragrunnen er i tillegg regionens viktigste område for hummer og attraktivt område for både sjøfugl og sjøpattedyr.

35 km med kabler i sjøbunnen, store masseforflytninger, i tillegg til fundamenter til hvert enkel av vindturbinene. Dette er de planlagte inngrepene i sjøen på Siragrunnen. Å tillate så store inngrep i den eneste kystnære fiskegrunnen mellom svenskegrensen og Stadt, og en av de beste kystnære fiskebanker i landet, uten å utrede konsekvensene er uansvarlig.

Flaggermus

Det er sannsynlig at flaggermus, blant annet de rødlistede trollflaggermus og storflaggermus, følger samme trekkrute som fuglene, altså midt gjennom kraftanlegget. I tillegg til å fly inn i rotorene, kan flaggermus rammes av turbulens fra vindturbinene. Dette gir vevsskader, ofte med dødelig utgang. Konsekvensene for flaggermus kan være store, men er ikke blitt utredet i prosjektet.

Alle faginstanser har gått imot

Alle faginstanser har gått sterkt imot utbygging i Siragrunnen på grunn av de store konfliktene med natur, fiske, og friluftsliv.

  • Norges vassdrags- og energidirektorat har avslått konsesjonssøknaden
  • Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Rogaland og Vest-Agder, Fiskeridirektoratet, Riksantikvaren og Havforskningsinstituttet har gått i mot.
  • Norges Fiskarlag, Norsk ornitologisk forening, Naturvernforbundet, WWF, Sabima, Den Norske Turistforening og Bellona sier blankt nei.

ZERO og politikere sier ja

Av miljøorganisasjonene er det kun Zero som støtter prosjektet da de mener dette vil være et viktig prosjekt for å fremme ny teknologiutvikling til tross for at Siragrunnen ikke kan klassifiseres som et Havvindprosjekt da det er tenkt etablert i et 10-40 meters grunt marintområde. Kommune- og fylkespolitikere i Fylkestingene i Rogaland og Vest-Agder og kommunestyrene i Sokndal, Flekkefjord og Farsund har sagt ja på grunn av ønske om tilrettelegging for arbeidsplasser i regionen.

I strid med politiske mål

En utbygging på Siragrunnen er i strid med nasjonal målsetning om lavest mulig miljø- og samfunnskostnad per ny produsert kWh. Siragrunnen ligger i tillegg i et nei- område i Fylkesdelplanen for vindkraft i Rogaland der planen advarer mot store negative naturkonsekvenser.

«Det vil være et paradoks for historiebøkene hvis arter som er truet på grunn av klimaendringer utryddes av tiltak som skal begrense klimaendringene.» skriver Ole Mathismoen i Aftenposten artikkel «Klimakamp som dreper natur».