Innvordfjellet må bevares for fremtiden

Innvordfjellet er et av få større kystområder med inngrepsfri natur som gjenstår i Midt-Norge. Her planlegges det et stort vindkraftverk, som vil forandre det fantastiske naturområdet til et industriområde. Flere miljøorganisasjoner jobber nå for å stanse kraftutbyggingen.

Onsdag 27. januar var Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Folkeaksjonen mot vindkraft i Namdalen og Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) på møte med statssekretær Tony C. Tiller i Olje- og energidepartementet (OED) for å framlegge argumenter for hvorfor Innvordfjellet vindkraftverk ikke må få forlenget tillatelse til bygging.

Innvordfjellet har et rikt og verdifullt dyreliv. Hubro finnes i området, og har siden 2006 vært oppført som sterkt truet (EN) på rødlista. Hubroen har mistet mye av sitt leveområde i Trøndelag de siste årene, og en fagrapport fra 2020 understreker sannsynligheten for redusert næringsgrunnlag etter en utbygging av Innvordfjellet. Næringsmangel er blant de største truslene for hubro. Det vil også kunne påvirke den truede elvemuslingen, og utbyggingen fører til stort tap av inngrepsfrie naturområder.

Zephyr AS er utbygger av Innvordfjellet vindkraftverk, og fristen for idriftsettelse av vindkraftverket gikk ut 31.12.2020. De har søkt om utsatt frist, men dette ble avslått av NVE i juli 2020. Avslaget er i tråd med lokale og regionale politiske føringer, i tillegg til et enstemmig vedtak i Stortinget fra juni 2020. Zephyr klaget inn vedtaket til OED, som nå skal ta endelig avgjørelse i saken.

– Dette unike naturområdet på Trøndelagskysten må bevares for fremtiden. Olje- og energidepartementet har både juridiske og faglige gode grunner til å opprettholde avslaget til NVE, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg.

En rekke miljøorganisasjoner står samlet imot utbygging av Innvordfjellet. Det har nylig også blitt funnet kulturminner fra steinalderen i planområdet, og for reindrifta er dette et av få steder de fortsatt har mulighet til å bruke etter at store deler av Trøndelag er tapt til vindkraft og annen utbygging. Begge berørte kommuner og fylkeskommunen er imot forlenget frist.

– Naturkrisa er en reell og alvorlig krise, og vi må slutte å bygge ned viktige naturområder. Det har kommet mange fine ord fra politisk hold om at naturkrisa skal tas på alvor, at lokaldemokratiet skal få mer makt i vindkraftsaker, og at utsatt frist ikke skal innvilges. Nå må dette følges opp i praksis, sier Ask Lundberg.