Internasjonal miljøpolitikk

Naturvernforbundet samarbeider med miljøbevegelse over hele verden for å fremme gode miljøløsninger i internasjonale fora.

Representasjon av ulike landAFP

Internasjonal klimapolitikk
Hvor mye skal klimagassutslippene reduseres, og hvem skal betale for det? De internasjonale klimaforhandlingene er FNs forsøk på å lage en plan for den globale klimadugnaden. Naturvernforbundet følger forhandlingene om en ny klimaavtale tett.

FN har i dag det mest relevante regimet for et internasjonalt klimasamarbeid og Naturvernforbundet arbeider for at det fortsetter å være slik. I dette arbeidet påvirker vi norske posisjoner i forhandlingene, arbeider for å få forståelse i den norske befolkningen for ulike løsninger på klimaproblemet gjennom vårt informasjonsarbeid, og styrker samarbeidet med partnere i deres arbeid med å påvirke sine land i forhandlingene.

Les mer om norsk og internasjonal klimapolitikk her.

Internasjonalt naturvern
Gjennom FNs konvensjon om biologisk mangfold har verdenssamfunnet blitt enige om å stoppe utryddelsen av naturmangfoldet. Naturvernforbundet arbeider for å styrke den internasjonale avtalen om bevaring av naturmangfoldet og følger opp Norges oppfølging av avtalen.

Les mer om internasjonal natur-politikk her.

Miljøvern i Arktis
Presset på de sårbare områdene i Arktis øker stadig. Få steder på jorden vil oppleve klimaendringene like kraftig som i Arktis. Samtidig betyr issmelting at nye områder åpnes for olje- og gassutvinning og økt skipstrafikk, samt mineralutvinning på havbunnen. Sammen med fiskeri og spredning av miljøgifter utgjør alt dette et voldsomt press på en sårbar natur.