Jubel for lavere gaupekvoter

For tredje gang overkjører Klima og miljødepartementet (KLD) Rovdyrnemnda, og begrenser jegernes gaupekvoter. – Dette er en grov ripe i lakken for nemnda, og svært positivt for norske rovdyr og norsk natur, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Thor Østbye

Naturvernforbundet er svært glade over at miljømyndighetene kraftig overprøver nemndas vedtak. Kvoten er redusert til 11 dyr med en hunndyrkvote på 4. De har inndratt reservekvoten. Departementet viser til flere lovparagrafer der de korrigerer nemnda betydelig. 

– Dette er svært gledelig og i tråd med våre faglige vurderinger sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbudnet. .- Men det må være pinlig for rovviltnemnda i Nord- Trøndelag region 6 som igjen har gjort en meget slett jobb og for tredje året på rad får overprøvd sine forslag til gaupekvoter.

Strengt korrigert

Nemnda blir sterkt korrigert på flere deler av sitt vedtak, noe som Naturvernforbundet oppfatter å være en meget tydelig korreks av nemnda.

– Denne nemnda har nok en gang opptrådt svært politisk og  misligholder sin oppgave som et statlig delegert organ for faglig basert rovdyrforvaltning, sier Håpnes. – Nå må nemnda slutte med politiske omkamper og gjøre det den skal i følge sitt mandat, nemlig å drive en fagbasert forvaltning av rovdyr, sier Arnodd Håpnes

Norges gaupebestand ligger under regionens vedtatte bestandsmål, og Naturvernforbundet har gjentatte ganger påpekt at for store kvoter fører til at bestandsmålet ikke nås. Nemnda har heller ikke i år på en faglig tilfredsstillende måte vurdert resultat av sin foreslåtte kvote ifht hva betydning dette har for bestanden. Naturvernforbundet har i flere år påpekt dette overfor nemnd 6. I sin rapport faller KLD faller ned på følgende konklusjon:  

«en effektuering av nemndas kvote vil høyst sannsynlig medføre en ytterligere bestandsreduksjon i regionen og innebærer en stor sannsynlighet for at det nasjonalt fastsatte bestandsmålet i regionen ikke nås etter årets yngling». (fra rapportens side 11)

Senest for få dager siden sa Klima og miljøminister Sundtoft til T-A om rovdyrnemnder og forvaltning:

« – Dersom vedtaket ikke er i strid med lovgrunnlaget, saksbehandlingen eller tydelig på tvers av faglige anbefalinger sier vi at vi vil vise tilbakeholdenhet med å endre vedtak».

–  Når Sundtoft nå overprøver nemnda, må det bety at nemndas vedtak enten var lovstridig, var feil saksbehandlet eller på tvers av faglige anbefalinger. Siden flere sentrale punkter i nemndas vedtak er overprøv, så påpeker KLD både lovstridigheter og faglig dårlig skjønn, sier Håpnes. 

Kraftig overprøvd

Blant annet påpeker KLD at nemda ikke skal benytte tre års gjennomsnitt for bestanden når de fastslår kvotene. Naturvernforbundet mener at dette er noe som nemnda burde vite.

– Nemnda er kraftig overprøvd når det gjelder både totalkvote og hunndyrkvote. KLD anser at de endringer som er gjort bryter med flere av bestemmelsene i Naturmangfoldsloven, blant annet § 16, tredje ledd og §12 .KLD sier også tydelig at det er oppnåelse av bestandsmål som skal være prioritert oppgave, og ikke at det skal foregå jakt over hele arealet for å sikre gode nok bestandsregistreringer, sier Håpnes. 

Politisk nemnd?

Det var Norsk Jeger- og Fiskeforbund som opprinnelig klagde på at en del områder ikke fikk jakt i nemndas første vedtak. Her ble det fra NJFF hevdet at jakt var et premiss for at de kunne gjøre bestandsregistreringer, noe Naturvernforbundet i brev til Miljødirektoratet sterkt kritiserte. Likevel føyde nemnda seg etter NJFFs krav, men dette reverserer KLD nå relativt tydelig. 

–  Dette er alvorlig og nemnda mister mye troverdighet. I tillegg fører dette til en eskalering av en allerede betent konflikt, noe Naturvernforbundet sterkt beklager. Nemnda burde forholdt seg til faglige vurderinger og skikkelig håndtering av fakta, lover og forskrifter framfor å drive en politisk omkamp, sier Håpnes.