Kan gjøre sparing og solceller mindre lønnsomt

NVE har sendt på høring et forslag til endringer i nettleien. Naturvernforbundet er i utgangspunktet positive til endringer, men mener forslaget til NVE ikke gir nødvendige insentiver for å redusere energiforbruket og utbyggingen av nettet.

Naturvernforbundet vil ha en nettleie med et høyt energiledd og et lavt fastledd, altså at man skal betale basert på hvor mye strøm man bruker. I tillegg kan det være en form for betaling for å redusere toppene slik at man ikke bruker mye strøm på samme tid (effekt). Med ny nettleiestruktur der energileddet settes lavt er det en fare for at det blir mindre lønnsomt å investere i tiltak som reduserer energiforbruket, som isolasjon og varmepumper, og egenproduksjon av strøm.

Naturvernforbundet skal se nærmere på forslaget NVE nå har lagt frem med høringsfrist 4. mai. Forslaget til NVE innebærer at kunder som i dag betaler nettleie basert på hvor mye energi de forbruker, i større grad skal betale nettleie basert på nettkapasiteten de har behov for. Det er foreslått en lang overgangsperiode fra 2022 til 2027 og det legges opp til at nettselskapene kan velge modell.

Insentivene for å få ned det totale forbruket, og dermed også toppene, må økes. I regjeringsplattformen er det vedtatt at man skal realisere 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. Da må man sørge for at alle virkemidler trekker i den retning.

NVE skriver i høringsdokumentet: «Våre analyser viser at den totale lønnsomheten av energieffektiviseringstiltak som gjennomføres fremover i liten grad påvirkes av de foreslåtte endringene i utformingen av nettleien.» Naturvernforbundet mener at hvis nettleien først skal endres så er det et poeng at slike tiltak blir mer lønnsomme.

Det er tre viktige utfordringer som må løses:

1. Fossil energibruk må fases ut og erstattes av fornybar energi.

2. Energien må utnyttes mer effektivt. Frigjort elektrisitet gjennom energieffektivisering kan brukes til å fase ut fossil energibruk og dermed bidra til reduserte klimagassutslipp, alternativt redusere behovet for utbygging av fornybar energi og tilhørende naturinngrep. For å oppnå dette trenger vi sterkere virkemidler for energieffektivisering.

3. Kraftoverføringsnettet må utnyttes mer effektivt. Dermed kan behovet for investeringer i ledningsnettet, med tilhørende naturinngrep, reduseres. For å oppnå dette trenger vi også sterkere virkemidler.

Les mer om at Naturvernforbundet mener energisparing må prioriteres!