– Kan knapt tenke seg verre sted

Å bygge vindkraftverk på Andmyran i Nordland er absurd. Midt i ei rik myr som fungerer som karbonlager, med yrende fugleliv og enormt artsmangfold.

Alt er feil med dette prosjektet, mener Naturvernforbundet. Fredag 6. mars 2020 var de på møte med Olje- og energidepartementet med mål om å få skrinlagt det svært ødeleggende vindkraftprosjektet en gang for alle. Utbyggeren har søkt om utsatt frist for å starte utbyggingen, som baserer seg på en konsesjon som ble gitt helt tilbake i 2006.

– Det er galskap å bygge vindkraftanlegg i områder som Andmyran. Her er det eneste riktige å avslå søknaden om utsatt frist, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Her, helt nord i Vesterålen, samles tusenvis av gjess hver vår for å samle krefter til turen over havet til Svalbard. Inne på myrene er smålom, tyvjo og en rekke andre karakteristiske arter for denne naturperla i gang med hekkesesongen. På tuer legger de egg og passer unger, mens de jevnlig tar fisketurer ned til sjøen.

Rik og verdifull

Våtmark er en særlig rik og verdifull naturtype. Når den økologiske tilstanden til våtmarkene i Norge stadig blir svekket, innebærer det større sårbarhet for klimaendringer, at viktige økologiske funksjoner forringes og at bestandene av allerede truede arter reduseres ytterligere.

Samtidig: I norske myrer ligger det lagret enorme mengder karbon. De norske myrene alene lagrer rundt 3500 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Til sammenlikning var de totale norske utslippene i 2017 på 52,7 millioner tonn.

Dersom en myr dreneres, går området fra å være et lager av karbon som er bygget opp gjennom århundrer eller årtusener, til å være en kilde til klimagassutslipp. Myra inneholder langt mer organisk karbon enn noe annet økosystem på land. Ulike typer myr dekker rundt 3 prosent av jordoverflaten, men lagrer 30 prosent av alt karbon – dobbelt så mye som alle verdens skoger.

Tidligere utsatt

Andmyran vindkraftverk har tidligere fått utsatt frist for igangsettelse. Siden konsesjonen ble gitt i 2006 har vi imidlertid blitt mer oppmerksom på myrenes viktige rolle, både for artsmangfold og klima. Stortinget vedtok i 2019 at nydyrking på myr skal forbys, og samtlige partier har i sine merknader til vedtaket gitt klare føringer om at også annen aktivitet som ødelegger myr bør forbys. Etablering av Andmyran vindkraftverk er derfor på kraftig kollisjonskurs med politikernes ønske om å styrke myrenes og våtmarkenes stilling i naturforvaltningen.