Klager Sandberg inn for Sivilombudsmannen

Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Naturvernforbundet påklager fiskeriminister Per Sandbergs vedtak om å øke antall laks i oppdrettsanleggene.

Illustrasjonsfoto av oppdrettsanlegg

Organisasjonene mener forskriften bryter med stortingsmelding nr 16 (2014-2015) om en forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett.

Øker lakselusproblemet

Per Sandberg åpnet 30/6 for at oppdrettere til tider av året kan øke mengden oppdrettsfisk i merdene. Dette blir kalt rullerende MTB (Maksimalt Tillatt Biomasse). Konsekvensen blir mye mer oppdrettsfisk i havet utover høsten. Disse vil bli ekstra verter for parasitten lakselus, noe som vil bidra til å øke luseproblemet ytterligere, og vil spesielt gå hardt ut over sjøørreten i fjordsystemene.

Bryter med Stortinget

De tre organisasjonene begrunner klagen med at forskriften bryter med den vedtatte Stortingsmelding nr 16 om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett.

– Hele grunnlaget for Stortingsmelding nr 16 er å skape et rammeverk for forutsigbar og bærekraftig utvikling i oppdrettsindustrien, og samtidig sikre livskraftige bestander av villaks og sjøørret. Forskerne jobber nå med å utvikle et trafikklyssystem for å kunne justere mengden oppdrettslaks i produksjonssonene langs kysten, dette for å redusere smittepresset av lakselus over på villfisk. Det er derfor uakseptabelt at Sandberg legger opp til en snikvekst før dette arbeidet er sluttført, understreker generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

Kan gi ukontrollerbar vekst

Fiskeriminister Per Sandberg meldte selv i en pressemelding fra departementet i forbindelse med innføringen av forskriften at det ikke var mulig å anslå hvor mye vekst tiltaket ville gi, men at det ville kunne gi vekst i prøveperioden.

– Fiskeriministeren sier at han ikke vet om dette vil gi vekst eller ikke, men at han tror det. Det er det motsatte av forutsigbar vekst og bryter derfor med Stortingets intensjoner, forklarer generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet.

Forskriften som Sandberg nå har innført er den samme som regjeringen Stoltenberg sendte på høring i 2013, og som daværende fiskeriminister Elisabeth Aspaker forkastet av miljøhensyn i 2014. Den gang sa Aspaker at ordningen ikke ville fungere sesongutjevnende, og at det faktisk var stor fare for at den ville fungere motsatt. I tillegg påpekte Aspaker at den ville gitt en ukontrollert vekst som bieffekt.

– Regjeringen Solberg påpekte i juni 2014 at en slik løsning ville gitt en ukontrollert vekst og skrinla derfor forslaget etter en grundig høringsrunde. Vi mener derfor at fiskeriminister Per Sandberg har handlet mot bedre vitende når han innfører en forskrift om rullerende MTB uten en tilsvarende høringsrunde, sier fagkonsulent Øyvind Fjeldseth fra Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Problemene med lakselus og innblanding av gener fra rømt oppdrettslaks i lakseelvene er større enn noen gang, og videre vekst i oppdrettsindustrien bryter med prinsippet om at miljøhensynene til vill laksefisk skal vektlegges i tråd med kvalitetsnormen for villaks, en norm som er hjemlet i Naturmangfoldloven og vedtatt i kongelig resolusjon.

De tre organisasjonen har prøvd å få utlevert dokumentasjon på at tiltaket er miljøevaluert, men fått til svar at evalueringen er unntatt offentligheten.