Klif ga Naturvernforbundet medhold

En glad lokallagsleder Johan Fredrik Schmedling i Naturvernforbundet Kristiansund og Averøy er raus med rosen etter at planene til Franzefoss Bruk ble stoppet: – Både fylkeslaget og sekretariatet i Naturvernforbundet har gjort en skikkelig god jobb, sier han. Selv har han jobbet med å stoppe planene på Husøya ved Kristiansund i flere år.

Johan Fredrik Schmedling

Kapasiteten for håndtering av farlig oljeavfall fra den norske oljeindustrien er for lengst sprengt. I Kristiansund jakter Franzefoss Gjenvinning på arealer som kan ta unna mer slikt avfall til behandling, og har blinket ut  «Husøya» for ekspansjonsplanene sine. Planene innebærer bygging av svære industrianlegg, lagertanker og avfallsdeponi, bygging av ny dypvannskai, ny infrastruktur med mer.
Et lokalt vel-lag og Naturvernforbundet protesterte mot de kontroversielle planene, og påklaget det lokale godkjennningsvedtaket til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Naturvernforbundet viste til en lang rekke kritikkverdige forhold: Anlegget truer Fugløya naturreservat rett utenfor Husøya, samt fiskeplasser og verdifulle naturtyper. Utslipp fra det nye anlegget vil komme i tillegg til forurensing fra den eksisterende oljebasen like ved, i en fjord som ikke har spesielt god vannutskifting.  

Kommunalt råkjør
– Istedenfor å lage en samla plan for denne kjempeutbyggingen, og sørge for en forsvarlig vurdering av effekter på natur og miljø i tråd med naturmangfoldloven, ser det ut til at Franzefoss forsøker å stykke opp søknaden i små enkeltdeler og krysser fingrene for at det skal gli igjennom. Hjulpet av lokale eiendomsutviklere, kommunalpolitikere og folk i admininstrasjonen, så det lenge ut til at planene skulle gå rett igjennom på diverse hastegodkjenninger i kommunen. Og det uten at en slik utbygging er inkludert i kommuneplanen, sier Per Erik Schulze, fagrådgiver i Naturvernforbundet.  

Naturvernforbundet klaget derfor på det første miljøfarlige enkeltvedtaket, som gjaldt utbygging av dypvannskai, siden dette åpenbart ville bane vei for resten av utbyggingen. – Vi ba om oppsettende virkning på klagen, og krevde at samlet belastning av hele utbyggingen måtte vurderes ut fra naturmangfoldloven, forklarer Schulze.

Full klaff i Klif
Fylkesmannen avviste innvendingene, og dermed ble klagen sendt videre til Klif (Klima og forurensingsdirektoratet). Her fikk pipa en helt annen lyd. – En oppsiktsvekkende klar og sterk avgjørelse, kommenterer fylkesleder i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal Øystein Folden om den åtte sider lange avgjørelsen fra Klif. Her heter det bl a:

«Klif mener det er svært uheldig, og i strid med naturmangfoldlovens § 7, at det gis dispensasjon fra kravet til reguleringsplan uten at det er foretatt grundige vurderinger av samlet belastning på naturmangfoldet. Utfyllingen og etablering av kai og bygninger representerer et irreversibelt inngrep i naturen, med potensielt store konsekvenser for verneverdiene i området. Det vil således være for sent å foreta en vurdering av den samlede belastningen etter at tiltaket er gjennomført, i forbindelse med vedtakelsen av reguleringsplanen.»

Klif konkluderer med å oppheve Fylkesmannens godkjenning, og stiller en rekke krav til utbygger og kommune før en slik utbygging evt kan skje. Klagen fikk også oppsettende virkning, og dermed blir utbyggingen utsatt på ubestemt tid.