Klimaendringene har nådd dørstokken

– Med klimaendringene står vi overfor en ødeleggelse av natur som knapt kjenner sidestykke i menneskehetens historie. I dette perspektivet blir den lokale innsatsen for vern av natur desto viktigere, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Fjellrevvalper Finnmark

Regjeringen lanserte i dag sin melding til Stortinget om klimatilpasning, hvor det slås fast at infrastruktur, landbruk, fiske og skogbruk må tilpasses et varmere og våtere klima. Norske kommuner vil få store belastninger.

– De globale klimautfordringene blir nå stadig mer lokale. Dessverre har somlinga med å redusere utslipp gjort at vi er nødt til å forberede oss på store utgifter, og ødeleggende konsekvenser også her hjemme, sier Esmark.

I rapporten skriver regjeringen at klimaendringene vil kreve økt satsing på vern av natur.

– Det er jo et paradoks at dagens Regjering opphever vern for å plass til nye motorveier slik vi nettopp så i et vernet våtmarksområde ved Hamar, sier Esmark videre.

Lokalt arbeid mot klimaødeleggelsene
I Kragerø jobber blant annet Naturvernforbundets lokale leder Per-Erik Schulze for å bevare det lokale havmiljøet.

– Vi har allerede sett skremmende effekter. Langs Skagerakkysten har nesten all sukkertaren blitt «kokt» av det varme vannet. Skogen under vann blir borte. Igjen ligger det bare et slimete algebelegg. Ikke bare er det ekkelt for badegjester, det er en katastrofe for kystfisket.

Noen av de største klimaendringene skjer i havet, som både blir varmere og surere som følge av CO2-utslipp. Kystforvaltninga må innføre enda strengere rensekrav for å ta høyde for de store endringene.

– Havene våre er utsatt for en trippel trussel, med oppvarming, forsuring og forurensing. Da må vi være trippelt sikre på at vi er føre var, sier Schulze.

Klimaendringer kan gi masseutryddelse
FNs klimapanel har slått fast at selv med drastiske reduksjoner i utslippene av klimagasser, får vi store endringer i naturen. Mer enn en av tre arter på jorda kan bli dømt til utryddelse innen 2050, hvis utslippene fortsetter. Villrein, fjellrev, villaks, ryper, rovfugl og smågnagere er blant de sårbare artene. I tillegg gjør CO2 havet surere, med dramatiske konsekvenser for norske fiskebestander.   

– Det viktigste vi kan gjøre for å redusere trusselen mot mennesker og natur, er å redusere klimautslippene. Samtidig viser regjeringens melding at det seige arbeidet med å verne norsk natur vil bli enda viktigere i tiårene som kommer. Alle må nå få øynene opp for at arbeid mot farlige klimaendringer og vern av naturen er to sider av samme sak, sier Maren Esmark.

I Regjeringens melding legges det vekt på å utvide verneområder, og etablere vern fra fjord til fjell.

– For å gjøre naturen vår mer robust, må sikre områder hvor artene kan overleve og etablere seg på nytt i en ny klimavirkelighet. Da er vern viktig, sier Esmark.

Norsk natur spesielt utsatt
Direktoratet for naturforvaltning har slått fast at norsk natur er spesielt sårbar for klimaendringer, ettersom klimaet i nord endrer seg mye raskere enn i resten av verden. De påpeker også at mer vern er det viktigste virkemiddelet mot klimaødeleggelse av norsk natur.

-Isen i Arktis smelter raskere enn vi tidligere har trodd, og halvparten av sommerisen på Nordpolen er allerede borte. Det er en illustrasjon på hva slags massive endringer naturen står overfor. Da er det et moralsk paradoks at dagens Regjering satser på økt oljeutvinning i de områdene der isen nå er borte. sier Esmark.  

Hun oppfordrer nå nordmenn til å bli med på å slå ring om sin lokale natur, og bidra til å gjøre den robust mot klimaendringene.

– Verdens ledere har somlet så lenge at vi dessverre blir nødt til å tilpasse oss en klode som stadig blir varmere. Naturvernforbundet har jobbet lokalt for å bevare norsk natur i hundre år. De neste hundre kommer til å bli enda tøffere.