Krevde gjennomgang av miljøgrunnlaget i vindkraftsaker

Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening, Norges jeger- og fiskerforbund og Norsk Ornitologisk Forening møtte i dag statssekretær Liv Lønnum i Olje- og energidepartementet for å varsle om det svake miljøfaglige grunnlaget i mange gitte vindkraftkonsesjoner. Organisasjonene krever at departementet går gjennom sakene på nytt.

Utbygging av vindkraft innebærer betydelige arealinngrep og potensielt store naturødeleggelser. Mange av prosjektene som nå er under utbygging, er under planlegging, eller som er i søknadsprosess ligger i intakte naturområder med lite spor av større menneskelige inngrep. Slike arealer er av forskerne vist å ha høyere biologisk mangfold enn naturområder som er mer påvirket av tyngre tekniske inngrep.

Liten tidsbruk og manglende kunnskap

Organisasjonene nevnte spesielt vindkraftprosjektene Sørmarkfjellet, Havsul 1, Andmyran, Skorveheia, Haram, Bremangerlandet, Okla, Mehuken, Hennøy, Guleslettene, Lutelandet og Dalsbotnfjellet, men mener alle gitte konsesjoner bør gjennomgås på nytt. Organisasjonene pekte spesielt på fem store utfordringer ved det miljøfaglige grunnlaget i mange vindkraftsaker:

  • Tidsbruken på feltarbeid for biologisk kartlegging har i flere prosjekter vært oppsiktsvekkende kort
  • Kartlegging har delvis foregått i et svært smalt tidsvindu gjennom året
  • Vurderinger av sumvirkninger gjøres kun innenfor hvert enkelt avgrensede prosjekt
  • Kunnskapen og kartfestingen av friluftslivet og viktige friluftsområder er de fleste steder svært mangelfull
  • Det er store utfordringer ved den faglige metoden for å vurdere den samlede belastningen av enkeltinngrep

Beskjeden fra organisasjonene var klar:

Myndighetene må så fort som mulig foreta en gjennomgang av det miljøfaglige grunnlaget for gitte vindkraftkonsesjoner, herunder også gjennomføre nye, bedre og mer omfattende biologiske kartlegginger som faktisk fanger opp naturverdiene. De oppdaterte kartleggingene må vektlegges i arbeidet med miljø, transport og arealplaner (MTA) i utbyggingssaker. I tillegg må det gjøres vurderinger av om ny informasjon er så avgjørende at også konsesjonen og vilkårene som er satt, bør oppdateres og vurderes på nytt.