Krever 30 prosent vern av havet

30 prosent av havet må vernes innen 2030. Det er helt nødvendig for å redde arter og havområder for fremtidige generasjoner.

Store bølger i havetAndrej67

– Norge har hav- og kystnatur i verdensklasse. Her finnes et stort biologisk mangfold samt verdifulle ressurser og økosystemtjenester som må ivaretas. Men vi tar ikke godt nok vare på disse fantastiske naturverdier og de store økosystemtjenestene som havet gir oss i form av mat, opplevelser og rekreasjon. Vi har vernet alt for lite og vi forvalter havet for dårlig, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

Regjeringen skal i 2021 legge fram en stortingsmelding om marint vern. Naturvernforbundet har i den forbindelse deltatt på et innspillmøte og sendt innspill til Regjeringen.

– Vern av naturområder er den faglig beste metoden for å bevare intakte økosystemer, sårbare naturtyper og et fantastisk rikt biologisk mangfold. Vern må baseres på kunnskap, på økologiske kriterier og kartlegginger, på økosystemenes dynamikk og slik at vi bevarer artsmangfold og sikre representativitet. Særlig er det viktig med vern av store områder og naturfaglig representativitet fra strand til dyphav, fra sør til nord og fra øst til vest, sier Håpnes.

Marint matfat truet
Det er naturkrise, også i havet. FNs naturpanel (IPBES) viser at menneskelig aktivitet har ført til at 66 prosent av havet er omfattende endret, og kun 3 prosent er uberørt. Vårt marine miljø og matfat trues av plastforsøpling, kongekrabbeinvasjon, forurensning fra oppdrett- og gruveindustri, oljesøl fra skipsulykker, nedslamming, overgjødsling og gjengroing av alger i havner og ved badeplasser. I tillegg blir havet varmere med påfølgende økosystemendringer som følge av menneskeskapte klimaendringer. Det pågår allerede en sterk arealkamp og det er et betydelig og økende press fra ekspanderende næringer som oppdrett, taretråling og -dyrking samt nedbygging i strandsonen.

Allerede observerer vi bl.a. taredød, kysttorskkollaps, færre hummere, rødspetter og ål, og en kraftig nedgang i ville laksefiskbestander. På Norsk Rødliste over truede arter (2015) er over 700 av artene knyttet til havet, fjæra eller kysten. En rekke marine naturtyper er truet og står på Norsk Rødliste for naturtyper (2018).

Strengt vern nødvendig
– Vern skal sikre de biologisk viktigste områdene. For å sikre en kunnskapsbasert naturbevaring, som er hovedformålet med vernet, så er strengt vern uten næringsaktivitet helt nødvendig. Særlig i havet er dette viktig fordi her finnes ikke kulturbetingede og skjøtselsavhengige naturtyper slik vi finner på landjorda, sier Håpnes.

Havet er sterkt påvirket av mange forskjellige menneskelig aktiviteter. Samtidig endres havet raskt som følge av menneskeskapte klimaendringer. Derfor er økologiske referanseområder svært viktige slik at forskerne kan overvåke endringer og utvikling. Dette er også veldig relevant kunnskap for næringsaktivitet utenfor verneområdene for å bedre forstå og forutse endringer både i artssammensetning og økosystemenes dynamikk og for å bevare og forsterke alle de økosystemtjenestene som havet gir oss.

Presset på sårbar natur øker
Behovet for økologiske referanseområder ble allerede slått fast i 2015 i Stortingsmelding 14 (2015-2016) «Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold».

– Naturvernforbundet beklager at Rejeringen foreløpig ikke har fulgt opp dette. Vi mener dette må følges opp i den nye meldingen og at langt høyere ambisjoner samt konkrete tiltak er nødvendig for å møte disse forpliktelsene og utfordringene, sier Håpnes.

Naturindeks for Norge 2020 slår klart fast at presset øker på kyst- og havnaturen vår. Økologisk tilstand har gått ned fra 2010 til 2020, og ligger under 70 prosent av optimal naturtilstand. Særlig er tilstanden i Skagerak betydelig svekket, men også andre havområder har en negativ utvikling.

Forsømmer internasjonale forpliktelser
Norge har sluttet seg til Konvensjonene om biologisk mangfold (CBD). Gjennom Aichi-målene skulle Norge etablert 10 prosent marint vern innen 2020. Vi har vernet 3 prosent innenfor territorialfarvannet, og bare 0,13 % av alle våre havområdet.

–  Vi trenger derfor mye mer vern av kyst- og havnaturen. Vi må etablere et representativt nettverk med strengt vern som sikrer artsmangfold, mangfoldet av vanlige og sjeldne naturtyper (representativitet) samt forskjellige økosystemer i havet, sier Håpnes.