Krever gjennomgang av miljøfaglig grunnlag for vindkraftkonsesjoner

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Naturvernforbundet og DNT frykter at det er gitt konsesjoner for vindkraft der det miljøfaglige grunnlaget i ettertid viser seg å være svært mangelfullt. Organisasjonene ber om et møte med olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– Utbygging av vindkraft innebærer betydelige arealinngrep og potensielt store naturødeleggelser. FNs naturpanel advarer om at naturmangfold forsvinner i stort tempo og at arealnedbygging og -ødeleggelse er hovedårsaken. I Norge vil utbygging av vindkraft bidra mye til denne negative utviklingen. Blant annet fordi mange konsesjoner er gitt i inngrepsfrie områder og leveområder for truede arter, i områder der biologiske registreringer er mangelfulle og der friluftsliv, inkludert jakt og fiske er dårlig utredet, sier Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Vindkraft bygges i verdifull natur

NJFF, Naturvernforbundet og DNT mener at mange av prosjektene som nå bygges, er gitt konsesjon eller som er i søknadsprosess ligger i intakte naturområder med lite spor av større menneskelige inngrep. Naturmangfoldet er ofte dårlig kartlagt, og dermed er det gitt konsesjoner på steder der utbygging truer naturmangfoldet, med resultat at også truede og sårbare arter kan miste sine leveområder. I Sørmarkfjellet har etterundersøkelser påvist hubro, Norges største ugle og en art som er rødlistet som sterkt truet.

– Utbyggingen fører til at naturområder blir fragmentert og at sårbare og sjeldne naturtyper og arters leveområder bygges ned. Ødelagte økosystemer gjør natur og mennesker langt mer sårbare for klimaendringene. Våtmarker, myr og skog er viktige både som karbonlagre og for å beskytte oss mot flom og tørke, sier leder i DNT.

Alvorlig kritikk av behandling av konsesjoner

I en rapport fra 2015 kommer Miljødirektoratet med kraftig kritikk av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) praksis for å gi vindkraftkonsesjoner. De sier at «det er svært mangelfullt dokumentert hvordan miljøhensyn faktisk er vektlagt i NVEs prioriteringsrunder» og at det er «vanskelig å se noen gjennomgående konsistens i når konsekvenser for miljøverdier har betydning for konsesjonsspørsmålet eller ikke». Mange av de gitt vindkraftkonsesjonene er gjort mot til dels klare anbefalinger fra Miljødirektoratet om ikke å tillate utbygging.

– Behovet for grundigere biologiske undersøkelser og forståelsen av økologiske konsekvenser av inngrep er betydelig endret de siste årene som følge av naturmangfoldloven og ny kunnskap. Ofte er vindkraftområder også svært viktig for friluftsliv og rekreasjon. Konsekvenser for friluftsliv, inkludert jakt og fiske bør også kartfestes og synliggjøres i langt større grad, sier lederen i NJFF.

Disse manglene har en klar parallell til de omfattende underregistreringene som er dokumentert i vannkraftsaker. De påfølgende årene har natur- og friluftsorganisasjoner på eget initiativ finansiert supplerende undersøkelser i flere andre vassdrag som har vært konsesjonssøkt. Dette har medført at OED har sagt nei til utbygginger der NVE har innstilt på konsesjon, blant annet i Øystese og Gjengedal.

Ber om ny kartlegging og møte med statsråd

NJFF, Naturvernforbundet og DNT ber om at det foretas nye og langt mer omfattende biologiske kartlegginger i alle vindkraftverk som er i søknadsprosess eller hvor det er gitt konsesjon, og der utbygging enda ikke har startet. Organisasjonen ber energi- og miljømyndighetene utsette igangsetting av konsesjoner for vindkraftanlegg der bygging enda ikke er påbegynt.

De ber om et møte med olje- og energiministeren og klima- og miljøministeren for å legge frem saken.