Krever utvidelse av ulvesonen

Flere miljøorganiasjoner krever at ulvesonen utvides. – En utvidelse vil ikke komme i konflikt med verken sau- eller tamreininteresser, og vil samtidig bidra til å redusere konfliktnivået, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Miljøverndepartementet har hatt et forslag til endringer i forvaltningen av ulv i Norge på høring. I et felles høringssvar konkluderer WWF, Naturvernforbundet, Foreningen Våre Rovdyr (FVR) og Framtiden i våre hender (FIVH) med at ulvesonen må utvides.

–          Dette kan lett gjøres i nord der en utvidelse vil inkludere svært gode og naturlige leveområder for ulv, fastslår Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Lite konflikt

En utvidelse av ulvesonen i nord, som inkluderer deler av Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune, er nødvendig og naturlig. Dette er et område hvor ulven flere ganger har prøvd å reetablerer seg, hvor det er stor tetthet av hjortevilt og hvor det er lite konflikt med beitenæringene.

–          En utvidelse vil ikke komme i konflikt med verken sau- eller tamreininteresser, og vil samtidig bidra til å redusere konfliktnivået, sier Arnodd Håpnes. Ulv har flere ganger etablert seg her fordi dette er gode ulveområder, men de er blitt skutt fordi de har vært utenfor ulvesonen.

Viktig tiltak

De fire organisasjonene er enige i at det er nødvendig å opprettholde en definert ulvesone i Norge inntil vi har fått bygd opp en mer robust og levedyktig ulvebestand.

–          Vi avviser kontant forslaget om å redusere dagens smale ulvesone langs svenskegrensa, slik et ulvesoneutvalg nedsatt av Miljøverndepartementet har foreslått, sier Arild Skedsmo i WWF på vegne av de fire organisasjonene. 

En av de mest truede

Ulven er en fredet art og ett av Norges mest truede pattedyr. Å redusere ulvesonen vil i praksis innebære mer nedskyting av individer som stikker hodet utenfor det lille leveområdet den er tildelt. WWF mener ulven står i fare for å bli totalutryddet. 

–          Ulvesonen er et verktøy for god forvaltning av en truet art. Så lenge det politisk fastsatte bestandsmålet er så lavt at ulven står i fare for å dø ut, er ulvesonen en nødvendig forsikring mot totalutryddelse, sier Arild Skedsmo.  – Jobben fremover blir å finne gode løsninger for beitenæringen samtidig som robuste rovdyrstammer bygges opp. Målet må være en å få rovdyrene tilbake som en naturlig del av norsk natur samtidig som det er mulig å drive næringsvirksomhet i dyrenes naturlige utbredelsesområde.  

En sammenlikning mellom dagens forvaltningsområde og tidligere ulvesoner viser hvordan områdene der ulven kan leve mest mulig i fred har blitt gjort mindre og mindre. I et høringsbrev viser organisasjonene til at en bærekraftig ulvestamme krever tilstrekkelige arealer og egnede biotoper dersom dyrets naturlige behov skal ivaretas.