– La gaupa leve

For femte år på rad ligger gaupebestanden langt under målet Stortinget har vedtatt. Likevel er det gitt grønt lys til felling av ytterligere 38 gauper. Gaupejakta starter 1. februar. –På grunn av omfattende jakt tidligere år har vi ikke råd til å miste mange flere gauper, sier Arnodd Håpnes, fagsjef i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet mener at gaupejakta er i strid med Stortingets politikk. Den norske gaupebestanden er inne i en svært alvorlig utvikling. For femte år på rad ligger bestanden langt under det målet Stortinget har vedtatt på 65 årlige ynglinger, omkring 400 gauper. I 2017 ble det kun registrert 55 ynglinger i hele Norge. Det betyr at vi bare har i overkant av 300 gauper.

– Uakseptabelt!
– At Norge ikke når Stortingets vedtatte mål skyldes mange år med alt for høye kvoter og alt for hard avskyting av gaupe. I vinter kan ytterligere 38 gauper skytes. Det er helt uakseptabelt, sier Håpnes.

Situasjonen for de norske gaupene har gått fra vondt til verre de siste årene. På Norsk rødliste 2010 ble gaupa plassert i kategorien sårbar. På rødlista som kom i 2015 ble den regnet som sterkt truet, en kategori nærmere utryddelse.

Bit-for-bit-forvaltning
Gaupebestanden i region 6, Midt-Norge og region 3, Oppland ligger over regionalt mål, men alle andre steder ligger gaupebestanden langt under bestandsmålet. Det er heldigvis mange regioner som ikke åpner for gaupejakt i vinter. Likevel kan det nå skytes 38 gauper, hovedsakelig i Midt-Norge og Oppland.

Naturvernforbundet mener at den bit-for-bit-forvaltningen som praktiseres i rovdyrforvaltningen er svært uheldig. Det lille overskuddet av gauper som lokalt finnes i Oppland og i Midt-Norge blir nå skutt fordi rovdyrnemndne og miljømyndigheten åpner for uforsvarlig høye jaktkvoter i disse to regionene. Nedskyting her fjerner muligheten for at gauper fra Midt-Norge og Oppland kan vandre til områder med lite eller ingen gauper, for å bidra til nødvendig bestandsøkning i resten av landet.

– Både rovdyrnemndene i region 3 og 6, samt miljømyndighetene, ignorerer de biologiske mulighetene og dynamikken i gaupebestanden. De tillater nå en for høy avskytingen av gaupe i Midt-Norge og Oppland, noe som bidrar til å hindre at Norge når det nasjonale bestandsmålet for gaupe, sier Håpnes.

Overskyting i mange år
Håpnes minner om at Naturvernforbundet i mange år gjennom har klagd på for høye kvoter i mange regioner i landet.

– Vi mener at dette er meget alvorlig. Hver enkelt rovdyrnemnd må være med og bidra til at det nasjonale bestandsmålet skal nås, sier Håpnes.

Det er flere grunner til at gaupebedtandens situasjon er betydelig forverret de siste årene:

▪ Forsinket respons i bestanden

▪ Naturlige bestandssvingninger

▪ En alt for hard avskyting mange år på rad

▪ Nemndene har drevet mer med politisk forvaltning enn fagbasert forvaltning av gaupa i regionene. De har ikke hørt tilstrekkelig på faglige råd eller forstått gaupas dynamiske biologi og de har neglisjert våre fagbaserte klager.

▪ At dette er en bit-for-bit-forvaltning der ingen tar ansvar for den totale bestanden

Feilslått forvaltning
– Politiske satte kvoter fører til dårlig naturforvaltning. Rovdyrforvaltningen må bli mye mer fagbasert. Nå ligger både bjørn-, gaupe- og jervebestanden langt under det vedtatte målet som Stortinget har satt. Nemndene og miljømyndighetene er ikke i stand til å følge opp Stortingets vedtatte bestandsmål, noe gaupeutviklingen er et sørgelig bevis på. Det må nå få konsekvenser fordi det viser at den regionale rovdyrforvaltningen er feilslått, konkluderer Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.