La Oterholtfossen bruse!

Aksjonister fra gruppa «Lat Oterholtfossen bruse!» markerte seg ved Olje- og energidepartementets (OED) befaring denne uka. Midt-Telemark Energi AS har søkt om konsesjon til å bygge ut fossen, som ligger sentrumsnært i Bø i Telemark. Naturvernforbundet i Midt-Telemark var med på markeringen, og krever at søknaden blir avslått.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har innstilt overfor OED på å gi avslag på konsesjonssøknaden. Naturvernforbundet forventer at OED fastholder innstillingen fra NVE, og støtter fullt ut NVE sin innstilling om å avslå konsesjon til utbygging i Oterholtfossen på grunn av store natur- og friluftsverdier.

– Det er dokumentert elvemusling flere steder i elva. Arten er rødlistet og truet og har hatt en dramatisk tilbakegang de siste 100 årene, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet. I tillegg fins det relativt store arealer med den rødlistede naturtypen fosseberg og fosseeng ved Oterholtfossen. Denne naturtypen er ofte levested for mange sjeldne moser, og man må regne med at det finnes et større artsmangfold som blir ødelagt ved en utbygging enn det som er kjent. I tillegg er området viktig for rekreasjon og friluftsliv.

– Derfor er en utbygging i området uakseptabel ut fra de store negative påvirkningene den vil ha på sårbar natur. Vi er svært glade for NVEs klare tilrådning om å avslå utbyggingssøknaden ut fra de store naturverdiene som finnes i området, og krever at OED bekrefter NVEs tilråding, sier Arnodd Håpnes.

– Fossen ligger nær Bø sentrum, og er av de mest verdifulle friluftsområdene i Bø. Det er viktig å bevare slike vassdrag i friluftslivsammenheng. Derfor har vi over mange år kjempet for å bevare denne flotte delen av Bø-elva, sier Hans Christian Deilhaug, leder i Naturvernforbundet i Midt-Telemark.