Landsstyreuttalelse: Ingen vindindustri i reinens leveområder!

Landsstyret i Naturvernforbundet krever at reindriftsområder kommer inn under kategorien harde eksklusjoner, hvor vindindustrien får automatisk avslag.

Det er allerede gitt konsesjon til nærmere 100 vindkraftanlegg over hele landet, og det planlegges i tillegg en rekke nye. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider med en nasjonal ramme for vindkraftutbygging og skal bl.a. komme fram til innhold i kategoriene harde og mjuke eksklusjoner. Naturvernforbundet krever at tamreinens leveområder kommer inn under kategorien harde eksklusjoner, hvor vindindustrien får automatisk avslag.

Naturvernforbundet mener at ved all utbygging av fornybar energi må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og tradisjonelle naturbaserte næringer.
Vindkraftverka vil føre til omfattende inngrep i natur uten tidligere inngrep, noe som vil medføre betydelig skade på plante- og dyreliv og ødelegge områdenes bruksverdi i forhold til friluftsliv og utmarkshøsting.

Omtrent halvparten av vindkraftanlegga som er bygd ut, er i reinens leveområder. Arbeidet som nå pågår med å fastsette aktuelle utbyggingsområder, kan føre til enda større press på naturgrunnlaget, og kommer i tillegg til en lang rekke andre inngrep, arealtap og en stadig større trussel fra klimaendringer.

Utbyggerne hevder at vindkrafta ikke er til skade for reinen, noe som er sterkt omstridt. Statkraft skriver i sin utredning om Nordkyn vindpark: «Studiene som har blitt gjennomført til nå, har imidlertid støttet en hypotese om at vindparker har liten eller ingen effekt på reinsdyr.» Denne påstanden er stikk i strid med erfaringene til reineiere i områder med vindkraft. Naturmangfoldloven sier at erfaringskunnskap skal vektlegges. I 2017 kom en rapport i forbindelse med vindkraftutbygging på Fosen i Trøndelag. Her er oppsummert erfaringer med vindkraftverk som allerede er bygd ut i reinbeitedistrikt: «Intervjuer av reineiere fra 7 distrikt i Norge der det har vært foretatt utbygging av i alt 8 vindkraftverk, viser også til konsistent store tap av beiteområder, så vel som trekk- og flyttlei der relevant, i minst syv til åtte tilfeller …» Flere planlagte vindkraftverk har blitt avslått av hensyn til reindrift og villrein. Likevel fortsetter planlegginga for fullt og skaper stor usikkerhet for framtida.
Reindrift er både ei viktig næring og leverandør av kjøtt, skinn og andre produkter, og en bærebjelke for samisk kultur og språk. Reindrift er avhengig av større sammenhengende naturområder uten større tekniske inngrep, områder som også er viktig for naturmangfoldet. Den norske staten er etter norsk lov og internasjonale konvensjoner forplikta til å sørge for bevaring av naturgrunnlaget for samisk kultur. Dette kommer bl.a. fram av Grunnlovens § 108, naturmangfoldloven og konvensjoner som ILO nr. 169 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Landsstyret i Naturvernforbundet krever derfor at reindriftsområder kommer inn under kategorien harde eksklusjoner, hvor vindindustrien får automatisk avslag.

Uttalelse vedtatt av Naturvernforbundets landsstyre 2.–3. juni 2018