Landsstyreuttalelse: Krever 13 nye marine verneområder i 2019

Naturvernforbundets landsstyre ber regjeringen verne de 13 marine områdene som ligger klare i Klima- og miljødepartementet. Vi ber videre om at verneprosessen for de 16 resterende områdene i verneplanen gjennomføres så raskt som mulig. Verneprosessen har pågått i snart 20 år og er langt på overtid.

Naturvernforbundet frykter at uerstattelige naturverdier langs kysten og i våre havområder kan gå tapt.
FNs bærekraftmål sier: Innen 2020 bevare minst 10 prosent av kyst- og havområdene, i samsvar med nasjonal rett og folkeretten og på grunnlag den beste vitenskapelige kunnskapen som er tilgjengelig.

Mange forskere mener 10 prosent er for lite, mens Norge så langt kun har vernet 3,2 prosent.
Rådgivende utvalg for marin verneplan ble opprettet i 2001 og la fram forslag til vern av 36 områder i 2004. De 36 områdene er på til sammen 16 000 km2. Dette dekker om lag 7 prosent av sjøarealet innenfor territorialgrensen og svært lite utenfor denne.

Til nå er bare 7 områder vernet, og 13 er oversendt Klima- og miljødepartementet for endelig vedtak i statsråd. Flere har ligget i departementet så lenge som 3 år. Resten av områdene er enten til behandling hos fylkesmennene, eller arbeidet er ikke startet opp. Verneprosessen har tatt altfor lang tid. Dette har også vært tatt opp i Stortinget ved flere anledninger. Naturvernforbundet frykter at uerstattelige naturverdier langs kysten og i våre havområder kan gå tapt.

Naturvernforbundet er svært bekymret for framdriften i det marine verneplanarbeidet og reagerer særlig på at saker som ligger ferdigbehandlet, ikke blir vernet snarest. Vi ber regjeringen verne de 13 marine områdene som ligger klare, så fort som mulig, i 2019. Vi ber videre om fortgang i verneprosessen for de 16 resterende områdene.

Last ned uttalelsen her!