Landsstyreuttalelse: Nei til kraftverk i Opo

Naturvernforbundet anser kraftutbygging i verna vassdrag som uakseptabelt. Opo er en viktig prinsippsak.

 Uttalelse fra landsstyret i Naturvernforbundet 3.juni 2018 
 
Terskelen må være meget høy også når det gjelder kraftutbygging som flomsikringstiltak, som er foreslått i det varig verna Opovassdraget. Det kan bare være aktuelt når andre flomdempede tiltak ikke er mulige. 
 
Landsstyret konstaterer at det for Opo er lagt fram et realistisk alternativ, uten flomtunell og kraftverk.  Multiconsult dokumenterer i sin rapport at en flomluke i Sandvinvatnet, i tillegg til allerede gjennomførte og planlagte flomsikringstiltak, vil gi en svært god forebyggende virkning.  Dette vil hindre gjentagelse av flomskadene i 2014. 
 
Naturvernforbundet forutsetter at nødvendig midler til flomluke bevilges.  Vi viser til Innst. 206 S (2017-2018) hvor et flertall fram Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne mener en framtid med mer ekstremvær møtes best dersom man klarer å øke innsats, kunnskap og bevilgningene til forebyggende tiltak.  Det samme flertallet sier også at staten i større grad må stille opp og finansiere flomsikringstiltak, slik det for eksempel er behov for i Opo i Odda.   
 
Landsstyret vil derfor be NVE i sin tilråding om klart å anbefale bygging av flomluke I stedet for flomtunell med kraftverk.  De negative konsekvensene av en betydelig mindre vannføring i Opo er store både for laksen og andre verdier i den nedre delen av vassdraget.   
 
Landsstyret vil vise til den sterke motstand i Oddasamfunnet mot kraftutbygging. NVE har nettopp avsluttet sikringsarbeid for 100 mill. kroner i nedre del av Opo. Man ønsker ikke at elven skal fremstå som en steinørken med en minstevassføring som ifølge fagfolk vil hindre oppgang av storlaks og at opplevelsesverdien for lokalbefolkningen og turister blir sterkt forringet. En levende Opo er en viktig del av det framtidige inntektsgrunnlaget for reiselivet i kommunen og lokalsamfunnet ønsker ei levende elv til glede for både fastboende og turister.