Landsstyreuttalelse: Styrk miljøkompetansen lokalt

Landsstyret i Naturvernforbundet har på sitt møte 11.–12. juni 2016 avgitt følgende uttalelse: Bare 25 prosent av verdifulle naturtyper i Norge er kartlagt. Samtidig vet vi at nedbygging og fragmentering av naturarealene er en av de største miljøutfordringene vi står overfor.