Lårdalsåi er reddet

NVE avslo 11. november søknaden fra Vest-Telemark kraftlag om forlenget byggefrist for Lårdal kraftverk i Tokke.

Lårdalsåi elv

Det skjedde etter en langvarig kamp fra naturverninteresser sentralt og lokalt for å hindre denne kraftutbyggingen, senest på vassdragstreffet i Tokke tidligere i høst med seminar og befaring langs Lårdalsai. Likedan gikk Tokke kommune imot utbygging.

I begrunnelsen for avslaget legger NVE avgjørende vekt på en BioFokus-rapport om kartlegging av biologisk mangfold i elva. Kartleggingen viser at det er vesentlig større naturverdier enn det som lå til grunn for NVEs konsesjonsvedtak i 2005, og NVE kan ikke se at det vil være mulig å pålegge nye vilkår som avbøter de de negative konsekvensene av utbygging.

BioFokus gjennomførte sin kartlegging sommeren 2020 etter initiativ fra Naturvernforbundet, og konkluderte med at den planlagte utbyggingen ville få stor negativ konsekvens for naturverdiene langs Lårdalsåi. De påviste mellom annet 12 rødlistede arter i området.

Nok en gang har det vist seg at kartlegging av biologisk mangfold utført av konsulentselskap, i dette tilfelle FAUN, ikke holder mål. Både i Gjengedalselva, Øystesevassdraget og Garbergelva har rapporter initiert av natuvernininteressene bidratt sterkt til at konsesjonssøknadene er avslått.

Varaordfører Benedikte Nes i Tokke kommune har vært en av drivkreftene i den lokale motstanden mot utbygging i Lårdalsåi. Hun sier i en kommentar til Vest-Telemark blad at hun mener at avslaget fra NVE er velbegrunnet og at det understreker det kommunen har sagt.