Mer jernbane, færre motorveier og flyplassutvidelser

For at transportsektoren skal ta klimaproblemet på alvor, må det gjøres noen tøffe og tydelige valg. – Vi må satse på jernbane framfor nye motorveier og flyplassutvidelser. Bygger vi bare mer av alt, spises klimagevinsten fra jernbanen opp av økt vei- og flytrafikk, påpeker leder Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor la i dag fram sine anbefalinger på hvordan transportsystemet skal utvikles fram til 2023.

– Utredningen viser at dersom det blir mer penger til å bygge motorveier, så vil disse føre til mer trafikk og høyere CO2-utslipp fra personbiler og lastebiler som nesten overgår den positive effekten av omfattende jernbaneutbygging. Da får vi ikke ned utslippene – slik vi må. Dersom dette til slutt blir regjeringens politikk, så er det en fallitterklæring, sier Haltbrekken.
– Vi er ikke imot veiutbedringer og sikringstiltak av eksisterende veier, men omfattende veibygging i bynære strøk må droppes, fortsetter Haltbrekken.

Avinor har ikke engang tatt seg bryet med å regne ut klimaeffekten av sine planer om å bygge ut de store flyplassene. – Det vitner om en holdning som er helt uakseptabel, påpeker Haltbrekken.

Investeringene i jernbanen må tredobles
Haltbrekken påpeker at selv om investeringene i jernbane har økt de siste årene, har banenettet vært neglisjert i så mange år at vi fortsatt er fullstendig på etterskudd med vedlikehold og investeringer.

– Vi mener at investeringene i jernbanenettet må mer enn tredobles, opp til 16–17 milliarder kroner årlig. Da kan vi få på plass dobbeltspor fra Lillehammer til Halden og fra Oslo til Skien i løpet av ti år. For å få til dette foreslår vi å kutte i statlige motorveiinvesteringer, overføre bompengemidler fra vei til bane, og innføre klimaavgift på innenlands og utenlands flytrafikk. Legger vi 100 kroner på hver flyreise, vil det gi en inntekt på 2 milliarder årlig, understreker Haltbrekken.

Naturvernforbundet mener behovene for oppgradering er mest prekære på godsterminalen på Alnabru og i intercity-trianglet mellom Halden, Lillehammer og Skien.
– Å få på plass dobbeltspor på disse strekningene er også svært viktig for framtidige høyhastighetsbaner, avslutter Lars Haltbrekken.