Mer penger til veivedlikehold, mindre ødeleggelse av natur og matjord

Det bygges overdimensjonerte motorveier for høy fart som ødelegger mye natur og matjord. Disse veiene er også kostbare og gir høye bompenger, samtidig som vi trenger å utbedre og vedlikeholde de veiene vi har. Naturvernforbundet har gått sammen med Norges Automobil-Forbund (NAF) og Norges Bondelag om et brev til samferdselsministeren for å endre regelverket for veibygging.

Etterslepet på vedlikehold av veinettet, særlig av fylkesveiene, er stort. Estimert etterslep av riksveier og fylkesveier er på rundt 100 milliarder kroner. Et dårlig vedlikeholdt veinett skaper betydelige utfordringer for samfunnet. Vedlikehold kommer godt foran utbygging av nye veier når folk svarer på hva de mener politikerne bør prioritere, spesielt i distriktene.

Samtidig gir brede veier for høy fart store arealinngrep. Når veier bygges for høy fart, blir det ekstra vanskelig å tilpasse veien til terrenget.

Naturvernforbundet, NAF og Bondelaget foreslår i brevet at bruken av 2/3-feltsvei med midtrekkverk og fartsgrense 90 km/t økes, på bekostning av bygging av 4-feltsveier for 110 km/t – tråd med faglig dokumentasjon fra blant annet Statens vegvesen. I tillegg foreslår organisasjonene at det blir mulig å bygge 4-feltsveier for 90 km/t, ikke bare for 110 km/t, slik regelverket krever i dag.

Dette vil spare mye natur og matjord, det vil gi lavere energiforbruk, støy og forurensing, og det vil gi mindre bompenger og muligheter for å bruke mer av de statlige veimidlene til å øke vedlikeholdet av riks- og fylkesveiene. Lavere fart gir også økt trafikksikkerhet.