Miljødirektoratet sender hemmelig brev

Miljødirektoratet snur i saken og sender hemmelig brev til Klima- og miljødepartementet der de ut i fra en «helhetlig vurdering» anbefaler dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

 Der de i den opprinnelige anbefalingen skrev at «De Negative miljøkonsekvensen av sjødeponiet som vi har identifisert vil i liten grad kunne reduseres gjennom krav i en eventuell tillatelse etter forurensingsloven.» har de nå funnet ut at «det med de foreslåtte vilkårene er forsvarlig at det gis tillatelse til den omsøkte virksomheten.» Les hele brevet her: http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/April-2015/Miljodirektoratets-anbefaling-om-gruvedrift-i-Engebofjellet/