Miljøforvaltning i Arktis

Arktis favner over et område som er en sjettedel av jordens landområder, og er fordelt mellom åtte arktiske land og rommer mer enn 30 uliker urfolksgrupper. Forvaltningen av Arktis fordeles mellom de ulike Arktiske nasjonene, Arktisk råd og ulike urfolksgrupper.

Et menneske i Arktis

Alaska, Canada, Grønland, Norge, Finland, Sverige og Russland er befolket av urfolk.

I store deler av Arktis bor det urfolk, og klimaendringer truer både urfolkstradisjoner og skaper nye utfordringer for fiskeri og shipping. Urbefolkningen i Arktis er spesielt sårbare og utsatt for de økende følgene av klimaendringene og globalisering. Økte inngrep i naturen påvirker urfolksgruppenes bosettingsmønster og tradisjonell næring og kultur. Urfolkenes tradisjonelle kunnskap og perspektiver, kan i tillegg til vitenskapelig kunnskap, bidra til økt forståelse rundt prosessene og konsekvensene av klimaendringer i Arktis

Styring av Arktis
Arktisk Råd er eneste regionale samarbeidsorgan som omfatter alle de åtte arktiske land: de fem nordiske, USA, Canada og Russland sammen med deltakere fra de arktiske urfolksgruppene.Arktisk råd (Arctic Council) er et forpliktende samarbeid mellom for å sikre en felles innsats for å beskytte de økosystemene, identifisere og finne årsaker til forurensning i Arktis og finne løsninger for å motvirke dette.

Arktisk Råds miljøsamarbeid omfatter blant annet klima, miljøovervåking, naturvern, vern av det marine miljø, bærekraftig utvikling, samarbeid om håndtering av miljøulykker og om reduksjon av forurensning.

Siden Arktis hovedsakelig består av hav er Havretten den met sentrale avtalen til å styre statenes ansvar og rettigheter. Havrettskommisjonen sikrer at alle land med kystlinje har en økonomisk sone på 200 nautiske mil, hvor staten har enerett til å utvinne naturressursene.