Mobilisering for Gudbrandsdals-elver

Sør, vest og nord for Otta planlegges kraftutbygginger med store konsekvenser for landskap og naturverdier. – Samfunnsmessig unødvendig, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. Forbundet arrangerte vassdragstreff mot planene på Vinstra 1.-3. juni.

– Slike store og omfattende inngrep må vurderes under ett og ikke enkeltvis, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. – En bit-for-bit-utbygging er gammeldags og stikk i strid med EUs vanndirektiv sine mål om helhetlig vassdragsforvaltning. Det er provoserende at verken Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen eller Olje- og energidepartementet ikke viser vilje til å se sakene mer i fugleperspektiv.  

– Utbyggingene er heller ikke samfunnsmessig nødvendige. Energisparing og effektivisering av eksisterende kraftverk vil i framtida være langt viktigere tiltak enn ny produksjon med negative konsekvenser for friluftsliv og natur, sier Haltbrekken

– Hver for seg vil utbyggingene gi negative konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv og reiseliv. For regionen sett under ett blir ringvirkningene enda større, føyer han til.


Anbefaler vern

Det største inngrepet er planlagt i Nedre Otta, som allerede er bygget ut med flere store kraftverk lenger opp. Nå skal en ny ti km lang elvestrekning få sterkt redusert vannføring. Sammen med nye overføringslinjer vil det ramme velholdte seterlanskap, sjeldne naturtyper og rødlistearter som hubro, gråspett og kjernebiter. Lågen oppstrøms fra Otta har utspring i Lesjafjellene og har vært skånet for utbygging. Utbyggere vil nå realisere en stor ny dam og ny infrastruktur ved Rosten. Begge disse elvestrekningene frårådes utbygd av Fylkesmannen, som sammen med Direktoratet for naturforvaltning i stedet vil utrede vern. Det samme gjelder for Kåja kraftverk som etter planen skal anlegges ved Vinstra. Her skal Gudbrandsdalslågen demmes opp til en stor innsjø med en 12-14 m høy betongmur i sørenden. I stedet for buldrende stryk vil elva reduseres til en smal, dyp kanal ca. 1,3 km nedstrøms og preges av voller, veier og et flatt vannspeil oppstrøms.
 

Ny motstand

Etter grundig faglig gjennomgang av sakene, samt befaring langs Lågen og i et av de truede sidevassdragene, ble det siste dagen diskutert muligheten  for å forsterke den lokale motstanden. «Vern nedre Otta» er forlengst i full sving, nå ble det også lagt konkrete planer for å få «Laugens Venner»  opp å stå.  (Laugen er det lokale navnet på Gudbrandalslågen på hele strekket mellom Kåja- og Rosten-prosjektet.)