Naturmangfoldet seiret over utbygging

Kraftverket i artsrike Einunndalen i Hedmark ville bygge større demning. Natuvernforbundet advarte mot konsekvensene for naturen i dalen, og i dag sa NVE seg enig og vendte tommelen ned for utbygging. – Et gledelig gjennomslag, sier en lettet Lars Haltbrekken.

Naturlandskap

Glommen og Laagens Brukseierforening og Østerdalen Kraftproduksjon fikk i dag nei til å lage et større kraftverk i Einunndalen i Folldal kommune.

Planen var å øke vannstanden i demningen med 7 til 12 meter.

– Utbyggerne ønsket en betydelig økning av reguleringshøyden som ville gå ut over beitearealer for villrein, rødlistearter som myrhauk, sjeldne naturtyper og kulturlandskapet i en levende seterdal, påpeker Haltbrekken.

Positive tegn fra NVE
Vern av viktig kulturlandskap og flere rødlistearter samt hensynet til reiseliv og friluftsliv er noe av begrunnelsen for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt nei.

– Forhåpentligvis er dette et signal om at  NVE vil ta større hensyn til naturen framover. Den enorme køen av kraftutbygginger hos NVE må føre til at man legger de som gjør mest skade på naturen til side. Avslaget på utbyggingen i Einunndalen er i så måte gode nyheter, sier Haltbrekken.

Bør oppgradere – ikke utvide
Naturvernforbundet har argumentert for at naturhensynene må gå foran i Einunndalen, og at eneste alternativ her er å oppgradere kraftverket i sin nåværende form. Det vil gjøre kraftverket mer effektivt uten å heve demningen – og dermed uten å ødelegge naturen rundt.  

– De negative konsekvensene for naturen, landskapet og friluftslivet ved en slik utbygging er for store, slik også NVE konkluderer med, sier Haltbrekken.

Avhenger av Borten Moe
Saken går nå videre til endelig avgjørelse i Olje- og energidepartementet. 

– Vi håper olje og energiministeren følger NVEs klare råd og sparer naturen i Einunndalen for dette inngrepet, sier Haltbrekken.