Naturvernforbundet چیست؟ – Farsi

 
Naturvernforbundet به معنی «انجمن محافظت از طبیعت» است. Naturvernforbundet سازمانی است که برای محافظت از طبیعت نروژ فعالیت میکند.  ما بیش از ۳۵٬۰۰۰ عضو و بیش از ۱۰۰ گروه محلی در سراسر کشور داریم.

Naturvernforbundet با هدف حفظ هم طبیعت و هم آبوهوا، در ارتباط با مسائل سیاسی و محلی فعالیت میکند. طبیعت کمتری نسبت به گذشته در جهان وجود دارد و بسیاری از حیوانات و گیاهان در معرض خطر هستند. پارکینگها، خانهها و جادهها در جاهایی ساخته میشوند که زمانی جنگل بودند. علاوهبراین، تغییرات آبوهوا چالش بزرگی است. ما تلاش میکنیم درباره این مشکلات اطلاعرسانی کنیم و سعی میکنیم با تأثیرگذاری بر سیاستمداران و تصمیمگیرندگان، آنها را به مراقبت بهتر از طبیعت ترغیب کنیم.
همچنین می
خواهیم افراد بیشتری لذتِ بودن در فضای آزاد را تجربه کنند. ما پیادهرویهای هدایتشده در طبیعت و رویدادهای دیگری را برای مشارکت شما ترتیب میدهیم. همچنین ازطریق صفحه Facebook خود رویدادهای دیجیتالی برگزار میکنیم و نکات و ایدههایی پست میکنیم تا افراد بیشتری بتوانند بودن در طبیعت را تجربه کنند.


میخواهید به ما بپیوندید و برای حفظ طبیعت تلاش کنید؟ اینجا را کلیک کنی