Naturvernforbundet skal jobbe mer med oppdrett

– Vi ønsker å jobbe mer med oppdrett fordi vi ser en økende trussel for naturmangfoldet langs hele kysten. I tillegg ser vi et kraftig engasjement blant våre lokallag og tillitsvalgte for å jobbe med dette, sier generalsekretær i Naturvernforbundet Maren Esmark.

Oppdrett Naturvernforbundet

Naturvernforbundet har nylig vært i Alta og startet et oppdrettsvalg. Leif Wasskog, leder av Naturvernforbundet i Finnmark sier oppdretten er en stor utfordring.

– I Alta har vi verdens kanskje mest berømte lakseelv. Og likevel har vi oppdrettsanlegg i fjorden som kan true med lakselus. Og det er allerede stort innslag av rømt oppdrettsfisk i elva, sier Wasskog.

Samlingen i helgen har først og fremst bekreftet at mange av Naturvernforbundets lokallag opplever store utfordringer med oppdrett, og et stort engasjement for rene fjorder.

– Engasjementet for fjordene våre er stort blant våre medlemmer, og bekymringen for kysttorsk, villaks, sjøørret og fjordøkosystemene er bakgrunnen for at vi nå oppretter et eget fagutvalg for fiske- og oppdrett, sier Maren Esmark.

Øker mest hvor miljøproblemene er synligst

Naturvernforbundet har de siste årene sett en veldig positiv medlemsvekst, og i de fylkene hvor miljøproblemene er ekstra tydelige har den prosentvise økningen vært størst. Finnmark har vært fylket med størst prosentvis vekst de siste to årene.

Mange av Naturvernforbundets lokallag er engasjert i oppdrettsaker, for eksempel Naturvernforbundet i Nordhordland:

De klagde på en lokalitet i Lindås kommune. Der rømte det mellom 40-50.000 laks i januar, og nå er det søkt om utvidelse av anlegget. Utvidingen legger beslag på et større område i sjø som i kommuneplanen ikke er avsatt til akvakultur, men til «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone». Utvidinga vil også ha negative konsekvenser for et regionalt viktig område for friluftsliv, også på land, vurdert og verdsett av Hordaland fylkeskommune.


Det nye utvalget består av:

Leder Hermann Klemet Hansen er styremedlem i Naturvernforbundet i Narvik. Sekretær er Svanhild Andersen fra lokallaget i Nordreisa. De andre er Rolv Sigurdsen fra lokallaget i Salten, Arnold Jensen som er fisker og medlem i Naturvernforbundet i Nordreisa, Anne-Karin Daniloff fra Naturvernforbundet i Vest-Finnmark, Olav Nicolay Larsson Aga fra Natur og Ungdom og Arne Luther fra Naturvernforbundet i Tromsø.

Det vil også nå aktivt bli jobbet for å få med folk fra blant annet Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal der Naturvernforbundet også jobber aktivt med problemstillingen.