Nei til kvartsgruve på Nasafjell

Naturvernforbundet advarte i dag næringsminister Iselin Nybø mot å tillate dagbrudd for utvinning av kvarts på Nasafjell i Nordland. – Hvis Regjeringen tillater dette, vil det ramme samisk reindrift og sårbart dyreliv hardt, sier fagrådgiver Ingvild Fonn Asmervik i Naturvernforbundet.

Utsikt av Nasafjellet

Naturvernforbundet møtte i dag næringsminister Iselin Nybø for å informere om saken. Naturvernforbundet i Nordland har skrevet en utfyllende høringsuttalelse, hvor det pekes på de store og negative konsekvensene prosjektet vil få for natur og reindrift.

Dagbrudd med kvartsleier
Den planlagte gruva ligger ved oppstigningen til Saltfjellet i Nordland, like ved grensen til Saltfjellet nasjonalpark og landskapsvernområde. Her finnes det to kvartsleier, som ble oppdaget i 1962, og Elkem har nå søkt om ekspropriasjon av området for å anlegge to dagbrudd for å ta ut kvarts. 

Rammer samisk reindrift hardt
Området har vært benyttet av norske og svenske reindriftssamer i mer enn 800 år. I dag har tre svenske samebyer og to norske reinbeitedistrikter med til sammen 260 personer sitt utkomme i området, hvor det årlig oppholder seg cirka 40 000 reinsdyr. Dagbrudd og gruvevirksomhet vil gjøre det umulig å flytte dyrene, noe som vil føre til at driften må legges ned for flere siidaer. Det vil frata mange familier levebrød og egen kultur.

Bryter med lover og konvensjoner
– Hvis næringsdepartementet sier ja til ekspropriasjon av dette området, vil det stride med en rekke lover og internasjonale konvensjoner, sier Bjørn Økern, fylkesleder i Naturvernforbundet i Nordland.

Grunnlovens paragraf 108 beskytter samenes kulturelle livsform og rett til å utøve sin kultur og næringsutøvelse, og reindriftsloven gir flyttveier sterk juridisk beskyttelse. I tillegg er den samiske kulturen beskyttet av ILO-konvensjonen og FNs konvensjon om urfolks sivile og politiske rettigheter.

Fjellreven blir rammet
Dagbruddene vil også ramme dyrelivet i området. Rana kraft fikk i 2016 nei til bygging av en kraftstasjon i området av hensyn til fjellreven. Det ble sagt at støyen fra det lille kraftverket ville forstyrre fjellreven i næringssøk og ved hiene, som SNO har brukt mye tid og ressurser på å etablere i området.

– Støyen fra gruvedriften vi gi mange ganger støynivået til kraftverket. I tillegg får vi et massivt støvproblem og stor trafikk i området, sier Økern.

Området er også tilholdssted og hekkeområde for en rekke rovfugler, ugler, li- og fjellrype, boltit, heilo, fjelljo og flere vanlige fjellfugler. Også snøugla har hekket her, men den er ikke observert de siste årene.

Naturvernforbundet mener at gruveprosjektet bryter med naturmangfoldlovens formål, samt bestemmelsene om føre-var-prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning.

– Enhver faglig vurdering av dette tiltaket, enten det dreier seg om reindrift, naturmangfold, rødlista arter, fjellrev eller friluftsliv, tilsier at det aldri må gis ekspropriasjonstillatelse til Elkem for denne gruveplanen, sier Økern.