Norge må rustes for mer vann

Rapporten «Klima i Norge 2100» som ble lagt fram på Klimatilpasningskonferansen viser at Norge blir varmere og våtere. – Rapporten er et klart signal om at Norge og resten av verden har sviktet i klimakampen. Nå får vi regninga for bruken av kull, olje og gass. Vi har en stor jobb med å kutte utslippene og begrense skadene av klimaendringene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Klimaendringene er urettferdige. De som slipper ut minst, rammes hardest. Norge må derfor være rause bidragsytere til klimatilpasning i andre land. Men vi slipper heller ikke unna klimaendringene. Rapporten som er laget på oppdrag fra Miljødirektoratet, peker på vann som hovedutfordringen. Fortsetter utslippene som i dag i, øker temperaturen i Norge med 4,5 grader og nedbøren vil øke med 18 prosent i løpet av århundret. Vi vil få mer styrtregn, havnivået vil stige med en halvmeter flere steder, stormflo som tidligere oppsto hvert 200. år kan komme årlig ved slutten av århundret, og i lavtliggende områder vil snøen bli nesten borte i mange år.

– Klimaendringene er her nå og rammer oss alle. Da holder det ikke med regntøy og paraply. Økt innsats fra hele samfunnet for å kutte utslipp og tilpasse oss endringene, er nødvendig. Regjeringen må følge opp klimatilpasningsmeldingen fra 2013, ansvaret for overvann må klargjøres og kommunene trenger både kompetanse og kapital, sier Haltbrekken.

I desember møtes verdens ledere i Paris for å bli enige om en internasjonal klimaavtale og om noen uker legger regjeringen fram statsbudsjettet.

– Vi forventer at regjeringen i statsbudsjettet gjør det langt dyrere å forurense. Kull, olje og gass må bli liggende i bakken og det må brukes mer penger på å ruste Norge for mer vann og ekstremvær. Det er langt bedre økonomi å forebygge enn å betale for skadene i etterkant, sier Haltbrekken.

Rapporten peker på en rekke konsekvenser for Norge basert på ulike utslippsscenarier. Det viktigste fremover er å kutte utslipp og sørge for at endringene blir så små som mulig.

– Vi merker ekstremværet på kroppen og kjelleres fylles med vann. Men naturen påvirkes også, arter forsvinner, isbreer smelter og havet forsures. Det vi i dag tar for gitt og er glade i, er truet. For å tilpasse oss klimaendringene og sikre livsgrunnlaget, trenger vi en intakt natur, som også kan begrense skadene, sier Haltbrekken.