Norges klimamål

Norge har mål om å redusere utslippene med 30 prosent innen 2020 sammenliknet med 1990-nivå. Men hva betyr dette egentlig?

Norge har flere mål for sin klimapolitikk. Målene for 2030 og 2050 er lovfestet gjennom en ny klimalov, som trådte i kraft 1. januar 2018. Klimamålene for 2020 bygger på to forlik i Stortinget – et fra 2008 og et fra 2012. 

Overordnede mål for den norske klimapolitikken 

Norge skal ifølge klimaloven redusere klimagassutslippene med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990. For 2050 skal målet være en reduksjon av klimagassutslippene med 80 til 95 prosent i forhold til 1990.  Det betyr at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.

Ifølge klimaforliket skal Norge også fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990.

Målet om 30 prosent kutt i utslippene fra 1990-nivå er ytterligere presisert for å synliggjøre hvor store kutt som skal tas i Norge og hvor mye som skal tas gjennom kjøp av klimakvoter. Klimaforliket anslår det som realistisk å kutte utslippene med 15-17 millioner tonn i Norge innen 2020, når opptak av skog er inkludert.

Norges internasjonale klimaforpliktelser

Norge har vedtatt en klimaforpliktelse i Kyotoavtalens andre periode fra 2013-2020. Målet om 30 prosent kutt i 2020 sammenliknet med 1990-nivå må da gjøres om til en årlig forpliktelse, som så danner grunnlaget for hvor mange kvoter Norge skal bli tildelt.

Omgjøringen av 2020-målet til årlige forpliktelser gjøres ved å finne gjennomsnittet av en lineær nedgang av utslippene fra 2012-nivå til 2020-nivå. Dette gir Norge en årlig forpliktelse på 84 prosent av utslippene i 1990. Eller sagt i absolutte tall: Utslippene må ned fra 51,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 1990 til 43,3 CO2-ekvivalenter per år i perioden 2013-2020, når skog er inkludert.

Norge har også ratifisert Parisavtalen. Denne avtalen binder medlemslandene til å forsøke å nå et én og en halvgradersmål, noe som betyr strenge innstramminger for Norge.

Bruk av kvoter til å nå klimamålet

I hvilken grad Norge kan, og skal, bruke kjøp av klimakvoter for å nå klimamålet i 2020 er uklart. Vi har satt igang kjøp av 30 millioner klimakvoter fra utviklingsland, men legger vi klimaforliket til grunn er det uklart om vi behøver kjøpe klimakvoter for å nå klimamålet. Norske utslipp skal altså være på 42-44 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020, noe som er i tråd med vår internasjonale klimaforpliktelse.

Det som derimot kan endre dette er større økning i norske utslipp enn hva prognosene tilsier.