Naturvernforbundet 2030

Naturvernforbundet skal mot 2030 bli en bred folkebevegelse for natur og klima

Lederen av Naturvernforbundet Truls Gulowsen og andre jubler for Naturvernforbundet

Landsmøtets vedtak

Vedtatt av landsmøtet 22.-24. april 2022

Naturvernforbundet skal fram mot 2030 jobbe for å bli en bred folkebevegelse for natur og klima. For å ha legitimitet i debattene om natur og miljø er det avgjørende at vi er mange og at medlemsmassen og våre aktive speiler befolkningen.

For å oppnå dette må vi: 

 • bygge organisasjonen vår på felles identitet, forankra i historien vår og med tro på fremtida
 • være en vanlig organisasjon å være med i og aktiv i for alle som vil bidra til et samfunn hvor menneskelig aktivitet skjer i balanse med naturen og miljøet.
 • oppnå et representativt mangfold i medlemsmassen og i styrende organer i alle ledd
 • ha en god organisasjonskultur hvor vi har respekt for hverandre og jobber for felles mål
 • framheve variasjonen og det komplementerende mangfoldet i temaer vi jobber med, metodene vi bruker og hvem som støtter oss
 • skryte av seierne våre, og vise hva som er våre kjerneområder

Det er hele organisasjonens ansvar å nå disse målene. Landsstyret skal sørge for at det settes konkrete mål for perioden 2022 – 2024 om aktivitet, mangfold og medlemstall og at det lages en strategi for å nå disse.

Konkrete mål 2022-2024

I tråd med vedtaket fattet av landsmøtet 22.-24. april 2022, diskuterte og vedtok landsstyret følgende konkrete mål for 2022-2024 i landsstyremøtet 11.-12. juni 2022:

Mål for mangfold 2022-2024

 • Vi er en organisasjon der mangfoldarbeidet er forankret og kunnskapsbasert. Som en del av dette skal vi:
  • vise hvordan mangfold gjør oss til en bedre organisasjon med større politisk gjennomslag.
  • kartlegge mangfoldet i organisasjonen og identifisere barrierer og muligheter for økt deltakelse i Naturvernforbundet.
  • utarbeide en forpliktende plan for å sikre godt mangfoldarbeid og inkluderende miljø i alle organisasjonsledd.
  • utvikle demokratiet ved at ulike syn/meninger blir klarlagt og verdsatt.
 • Alle organisasjonsledd skal ha blitt oppfordret til å vedta mål og sette i gang tiltak for å øke mangfoldet i organisasjonen. Som en del av dette:
  • signerer Naturvernforbundet Frivillighet Norges mangfoldplakat
  • jobber vi videre med å lage en egen supplerende plakat for et inkluderende og mangfoldig Naturvernforbund.
  • lage arrangement der medlemmer og tillitsvalgte kan diskutere og lære om Naturvernforbundets politikk.

Mål for aktivitet 2022-2024

 • Bygge flere lokallag og på den måten få flere tillitsvalgte.
 • Aktiviteter i regi av Naturvernforbundet, både nasjonal, regionalt og lokalt, skal være åpne for flere og ha som målsetting om å nå ut til nye målgrupper. Dette gjelder ikke rent interne møter. For prioriterte strategiområder skal tilbud om aktivitet til både enkeltmedlemmer og lag være en integrert del av strategiutarbeidelsen.

Mål for medlemstall 2022-2024

 • Før landsmøtet i 2024 skal vi ha rundet 45 000 medlemmer. Innen 31.12.2022 er vi 39 000 medlemmer, innen 31.12.2023 er vi 43 000 medlemmer.