Oppdrett må inn i lukkede anlegg!

Oppdrett av laks skaper store konflikter langs norskekysten, og Naturvernforbundets mange fylkes- og lokallag opplever et enormt engasjement hos fiskere, kystbefolkning og lokalpolitikere som ønsker å stanse regjeringens planer om flere åpne oppdrettsanlegg i norske fjorder.

De ansatte ved Naturvernforbundet

Landsstyret i Norges Naturvernforbund vedtok nylig en uttalelse der de ber Regjeringen om å fase ut bruken av åpne anlegg i sjø, og i praksis innføre et forbud innen 2022.

Produksjonen av norsk oppdrettslaks er doblet de siste ti årene. I 2015 stod Norge for over halvparten av all verdens lakseproduksjon. Miljøkostnadene har etter hvert blitt for store og er nå synlige for folk langs kysten og langs norske vassdrag. Stikkord er lakselus, forurensing av kjemikalier og næringsstoffer, arealbeslag og marine økosystemer i ubalanse.

Oppdrettsnæringa må bli en del av det grønne skiftet

Det er allerede tatt i bruk flere modeller for lukkede anlegg i sjø rundt om i Norge. Dersom oppdrettsnæringen skal være en del av et «grønt skifte» og gi arbeidsplasser langs kysten i fremtiden, må det raskt utvikles og tas i bruk utstyr som reduserer næringens økologiske fotavtrykk.

Slike endringer skjer ikke av seg selv, og Naturvernforbundet etterlyser en pådriverrolle fra regjeringen for å gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig. Naturvernforbundet ber regjeringen innføre et forbud mot åpne oppdrettsanlegg i sjø innen 2022. I løpet av 2017 må det gjennomføres en bred utredning som ser på hvordan oppdrettsnæringen raskest mulig kan få all produksjon over i lukkede anlegg.