Oslopakke 3 – mot klimaforliket

– Oslopakke 3 går i stikk motsatt retning av klimaforliket som ble vedtatt i Stortinget i går. Klimameldingen og klimaforliket legger opp til at veksten i transporten i de store byregionene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. For å klare det må også kommunene legge planer som bygger opp om dette, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Oslo-regionen kommer til å oppleve en kraftig befolkningsvekst de nærmeste årene.

– Behovet for å løse miljøutfordringene tilsier at det er de banebaserte kollektivsystemene som må bygges ut, og det raskt. Da kan ikke investeringene i disse bli gjenstand for usikkerhet og skyves foran oss, sier Haltbrekken. Naturvernforbundet mener at vi trenger en helhetlig plan for kollektivtrafikken mellom Oslo, Bærum og Asker, sier Haltbrekken.

Uten klimabudsjett
Til tross for at klimaforliket fra 2008 sier at det skal utarbeides klimabudsjetter for infrastrukturprosjekter, er ikke dette gjort for den gigantiske Oslopakke 3. Naturvernforbundet mener det er sjokkerende at politikerne vedtar en så stor plan uten å kjenne konsekvensene for regionens klimagassutslipp.

Naturvernforbundet er enig i at staten må bidra med betydelige penger til utbygging av kollektivtransport. Men lokalpolitikerne må prioritere det viktigste først. Når det gjør dette, vil det være riktig av staten å spytte inn ekstra midler, slik at klimagassutslippene kan reduseres og køene minskes.

Naturvernforbundets hovedkrav:

 • Oslopakke 3 må sikre minst 50 prosent av midlene som trengs til utbygging av ny T-banetunnel (som totalt vil koste ca. 13 mrd. kroner).
   
 • Utbygging av E 18 Oslo–Asker (til minst 22 mrd. kroner) må reduseres i omfang og kun omfatte miljøtunneler på delstrekninger med særlig behov for det, uten at vegkapasiteten økes. I tillegg må det etableres sammenhengende kollektivfelt og et godt sykkelveinett. Innsparte midler overføres til utbygging av kollektivtilbudet.
   
 • Midlene til sykkelveier må økes.
   
 • Midlene til øvrige kollektivutbygging og flere avganger og sitteplasser må økes.
   
 • Utbygging av rv. 22 Lillestrøm–Fetsund må ikke prioriteres. Prosjektet vil øke biltrafikken, øke utslippene (noe også Statens vegvesen har vist i sitt forslag til Nasjonal transportplan 2014–2023) og er en trussel mot naturmangfoldet gjennom inngrep i et viktig naturreservat.