På tide å ta ansvar, Støre?

To Høyesterettsdommer, Altadommen i 1982 og Fosendommen i 2021 – men svært ulik politisk oppfølging. På tide å ta ansvar Statsminister Støre?

Samer og naturvernere i aksjon
I 2018 gikk samer og naturvernere til aksjon og stengte adkomstveien til Storheia vindkraftverk. På bildet Niillas Holmberg, Aslak Heika Hætta Bjørn, Kjell M. Derås, medlem i Naturvernforbundets sentralstyre, og Beaska Niillas fra Norsk Samers Riksforbund. Foto: Naturvernforbundet.
Forfatter:
Kjell M. Derås, sentralstyret,
Naturvernforbundet

Den norske stat tapte, som majoritetseier i Fosen Vind, og som konsesjonsgiver ved OED. Konsesjonsvedtaket er ugyldig, var storkammeret sin enstemmige dom. Statsminister Støre har ikke uttalt seg om at det pågående menneskerettighetsbruddet må stanses, eller om repreasjonsplikten må i igangsettes, slik NIM (Nasjonalt institutt for menneskerettigheter) uttaler i brev til OED av 1.04.2022.

Altadommen i 1982 – rask respons fra «alle»

26. februar 1982 var det en enstemmig Høyesterett som kom til at utbyggingsvedtaket om Alta-Kautokeinovassdraget var gyldig. Sitat fra høyesterettsdommen i 1982:

«Ankesaken gjaldt først og fremst spørsmålet om gyldigheten av den kgl.res om statsregulering av Altavassdraget.  … Konsesjonsmyndigheten hadde heller ikke bygget på mangelfulle eller uriktige faktiske opplysninger som medførte at konsesjonsvedtaket var ugyldig. … -Høyesterett fant at det ikke forelå feil eller mangler ved behandlingen av de samiske interesser. … inngrep i reindrifts-næringen som reguleringen ville medføre, var etter Høyesteretts mening langt fra av så alvorlig karakter at reguleringsvedtaket kunne komme i strid med folkerettslige regler.»

Statsminister Kåre Willoch kommenterte Høyesteretts dom 26.02.1982 (samme dag som dommen ble kunngjort). Han uttaler: «.. meget lettet over denne dommen. Den slår fast at de som har funnet det nødvendig å bygge et kraftverk i Alta, … har gått frem med den omtanke og grundighet som må kreves …  Dette er måten å gjøre det på, i en velgjørende kontrast til demonstrative lovbrudd.»

Avisa Nationen skriver 27.02.82: «En enstemmig Høyesterett avsa dommen om at Alta-saken er helt fri for feil. Regjeringens utbyggingsvedtak er gyldig.»  Videre: «Norges Naturvernforbund har sagt at de vil respektere dommen. Og Folkeaksjonen har nedlagt motstanden …» Videre skriver avisa: «Høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal er landets øverste dommer. Som leder for den 3. statsmakt er han den ubestridte hersker over lov og rett. Når Høyesterett har avsagt en dom, er den urokkelig. Videre: «Grunnlagsmaterialet er på mer enn 7000 sider og selve dommen fyller 200 maskinskrevne sider.»

Gro Harlem Brundtland, daværende formann i AP uttaler til Arbeiderbladet 27.02.82:  «- Den enstemmige dommen bekrefter at utbyggingsvedtaket var gyldig» Kjell Magne Bondevik, Kr.F i samme avis: «Jeg håper at alle parter vil respektere dommen som står sterkt siden den er enstemmig.»

I 1982 vant staten i Høyesterett, og statsminister Willoch uttalte seg samme dag. Partileder Brundtland og resten av topp-politikerne uttalte seg neste dag.

Fosendommen 2021 – den tause regjeringen

NIM ble i 2015 opprettet av Stortinget gjennom en egen lov og har som hovedoppgave å påse at det ikke blir begått brudd på menneskerettighetene i Norge. NIM rapporterer til Stortinget med sine årlige rapporter, og i tillegg skreiv NIM 1. april i år brev til OED med følgende avslutning: «Det er nå snart seks måneder siden Høyesterett konstaterte krenkelse av SP artikkel 27. Statens myndigheter er ansvarlige for å sikre rettighetene i SP, både som statspart til konvensjonen og gjennom menneskerettslovens bestemmelser. Vi anmoder derfor departementet om en snarlig oppfølging av dommen og effektive tiltak som vil reparere den pågående krenkelsen.»

Hvorfor svarer ikke OED/den sittende regjeringen på denne anmodningen? Hvorfor er både stats-minister Støre og regjeringskollega og partileder Vedum fortsatt taus over ett år etter?

Er det ikke på tide å vise ansvar og lytte til det organet som Stortinget har oppnevnt for å passe på menneskerettighetene i Norge? En Høyesterettsdom i 2021 er vel like mye verdt som en Høyesterettsdom i 1982?