Produsenter må ta miljøansvar og bidra til å redusere forbruket

Naturvernforbundet ønsker en produktpolitikk som senker det materielle forbruket og ansvarliggjør produsenter for miljøavtrykket av deres produkter.

Verdens materielle forbruk er langt utenfor planetens tålegrenser, og Norge er høyt oppe på forbrukstoppen. Nordmenns relative personlige konsum er nest høyest i Europa, og avfallsmengdene øker for hvert år. For å senke forbruket og bremse materialstrømmen behøver vi en omstilling fra en lineær til en sirkulær økonomi hvor materialer holdes lenger i bruk og behovet for uttak av nye ressurser senkes.

Produsentansvarsordninger er i dag et virkemiddel som sørger for at næringsaktører har ansvaret for kostnadene tilknyttet innsamling og gjenvinning av sine produkter. Eksisterende produsentansvarsordninger er tilpasset en lineær økonomi hvor ressurser forsvinner ut av verdikjeden etter bruk, og har som mål å sørge for en kostnadseffektiv og miljømessig avfallsbehandling. Dette vil si at pliktene i norske produsentansvarsordninger først inntreffer etter at et produkt har blitt til avfall. Vi vet at størstedelen av miljøavtrykket til et produkt blir bestemt i design og produksjonsfasen. En produsentansvarsordning med mål om å senke miljøavtrykket må derfor innrettes på en annen måte.

Naturvernforbundet krever at forurenser-betaler- og føre-var-prinsippet blir lagt til grunn for produsentansvarsordninger og øvrig produktregelverk. Næringsaktører må holdes ansvarlig for miljøavtrykket til egne produkter gjennom produktets hele levetid, og produkter som ikke tilfredsstiller strenge miljøkrav må begrenses tilgang til markedet, enten ved forbud eller gjennom økonomiske mekanismer.

Naturvernforbundet mener at følgende prinsipper må ligge til grunn for produsentansvarsordninger:

 • Produsentansvarsordninger skal være et verktøy for å redusere materielt forbruk (uttak av ressurser), naturskade og forurensing. Fremtidige produsentansvarsordninger må inneha mekanismer som forhindrer overproduksjon og gjør det ulønnsomt for næringsaktører å sitte igjen med overskuddslagre av varer.
 • Produsentansvarsordninger skal først og fremst oppfylle miljømål. Når miljømålene skjerpes, må kravene i produsentansvarsordningene skjerpes.
 • Produsentansvarsordninger må baseres på føre-var-prinsippet og ha et levetidsperspektiv. Dette må kobles til vederlaget, slik at produsenter og importører får incentiver til å produsere eller sette krav om at produkter skal:
  • vare lenger og kunne vedlikeholdes og repareres
  • kunne brukes om til samme formål
  • kunne resirkuleres i tilgjengelig infrastruktur (høyverdig resirkulering)
  • kunne ha innblandet resirkulert materiale
 • Produsentansvarsordninger må sørge for at produsenter og importører får ansvar for å dekke kostnader til infrastruktur og systemer for ombruk, reparasjon, sortering og resirkulering. Klimaregnskap og natureffekt fra produkter må synliggjøres.
 • Det må settes tydelige og strenge krav til rapportering, uavhengig tilsyn, treparts revisjon og åpenhet rundt produsentansvarsordninger.
 • Bransjeavtaler kan ikke erstatte, men kan være et velkomment supplement, til lovfestede produsentansvarsordninger med tydelig ansvars- og kostnadsfordeling og strenge miljøkrav.
   

(Uttalelse vedtatt av Naturvernforbundets landsstyre 26. september 2021)